Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Черноочене през 2024 год.

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 1 от НРПУРОС на ОбС –  Черноочене, предлагам допълнение на обекти към Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2024 година.

            Моля, предвид предложеното Общинският съвет – Черноочене да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

Общински съвет – Черноочене, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 1 от НРПУРОС,

Р Е Ш И :

         Допълва следните обекти към Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2024 година:

 

 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ:

Землище Поземлен имот с идентификатор Категория Площ /кв.м./

 

За отдаване под наем за срок от 1 години:
1.1 Патица 55568.23.31 8 1461
1.2 Патица 55568.10.4 8 7358
1.3 Патица 55568.7.18 8 733
2.1 Комунига 38176.5.509 9 1814
3.1 Минзухар 48307.64.26 5 2788

 

 Изготвил:

Ст. спец. „ОС”:

              /Шафер Ахмед/

 

Съгласували:

Юрисконсулт:

 /Наим Реджеб/

                                                                                        С уважение,

Директор –                                                                                       инж. АЙДЖАН АХМЕД                 

дирекция “ОА”:                                                                                  КМЕТ НА ОБЩИНА                                 /Неджатин Салим/