Обявление

Обяви

Община Черноочене, област Кърджали, на основание чл.91 от Кодекса на труда и заповед №281/10.04.2024 г. на кмета на общината

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

За заемане на длъжността „Юрисконсулт“ в Община Черноочене.

1. Кандидатите за заемане на длъжността „Юрисконсулт“ трябва да отговарят на следните изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Да са дееспособни лица;
1.2. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишени по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност;
1.3. Минимална степен на завършено образование: да притежава диплома за завършено висше образование, образователно – квалификационна степен „магистър”, област на висшето образование – право;
1.4. Специфични за длъжността изисквания:
– Удостоверение за придобита юридическа правоспособност.
1.5. Да отговарят на изискванията на чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда.

2. Вид правоотношение – трудово, като с одобрения кандидат се сключва трудов договор с изпитателен срок до шест месеца.

3. Минимален размер на основната работна заплата: 933.00 лв.
(Конкретният размер на трудовото възнаграждение на юрисконсулта ще бъде определен по реда на чл.107 от КТ ).

4. Брой работни места, за които е обявен конкурса: едно

5. Документи за кандидатстване:

5.1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец;
5.2. Декларация по чл.107а, ал.1 от КТ от участника в конкурсната процедура;
5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
5.4. Копие от документ, удостоверяващ юридическа правоспособност;
5.5. Автобиография.
5.6. Копие от документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации при наличие на такива.
5.7. Кандидатите чужди граждани трябва да представят свидетелство за съдимост или аналогичен документ, които да удостоверяват, че кандидатът не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер и не е лишен по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност.
Документите се подават лично от кандидата или от упълномощен представител.

6. Място и срок на подаване на документи:
– документи се подават в стая №2 при гл. специалист “Човешки ресурси” в Община Черноочене или по електронен път на e-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл.107а, ал.1 от КТ се подписват от кандидата с електронен подпис;
– срок за подаване на документите – всеки работен ден от 09.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа в едномесечен срок от публикуване на обявлението за конкурса;
При подаване на заявленията за участие в конкурса кандидатите ще бъдат уведомявани от служителите, определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. При подаване на документите по електронен път информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път.

7. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът за заемане на обявената длъжност се провежда на три етапа:
7.1. Допускане по документи. На седмия ден от крайната дата за подаване на документите списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати се поставят на общодостъпното място в общинска администрация и се публикуват в електронната страница на общината;
7.2. Тест;
7.3. Интервю.
7.4. До интервю се допускат онези кандидати, които при оценяването на теста по т. 7.2. са получили не по-малко от 16 точки от максимални 20 точки. Кандидатите, постигнали посочения резултат от теста, ще бъдат уведомени писмено за датата, мястото и часа на провеждане на интервюто. Кандидатите ще получат уведомителните писма лично срещу подпис от деловодството на Общинска администрация- Черноочене, където са подали заявление за участие в конкурсната процедура.
7.5. При интервюто ще бъдат преценявани професионалните и делови качества на кандидатите и ще бъдат оценявани по следните критерии:
– Аналитична компетентност;
– Ориентация към резултати;
– Работа в екип;
– Комуникативна компетентност;

8. Кратко описание на длъжността:
– Разработва анализи, изготвя правни становища, осъществява процесуално представителство във връзка с правната защита на актовете на общината пред съдебните инстанции и другите юрисдикции.
– Осигурява компетентно прилагане на законодателството, свързано с дейността на администрацията.
– Подготвя становища по правни въпроси от компетентността на поставени от граждани и юридически лица във връзка с дейността.
– Участва в подготовката на документи, както и изготвя документи – заповеди, договори, молби и др.

9. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците и другите съобщения във връзка с конкурса:
– Община Черноочене, с. Черноочене, ул. “Шеста” № 9 – табло за съобщения и на интернет страницата на Община Черноочене – www.chernoochene.com.

Приложения:
Обява за конкурс – юрисконсулт в община Черноочене
Заявление за участие в конкурса за юрисконсулт
Декларация по чл.107а, ал. 1 от КТ