Регистър на одобрени проекти в периода 01.01.2024 г. до 31.03.2024 г.

Регистри

 

Обект Населено място Възложител Протокол на ЕСУТ или Комплексен доклад за оценка на съответствието и дата на одобряване
1.
„Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност във физкултурен салон към СУ „ Христо Смирненески” с.Черноочене
с.Пряпорец

 

1.Община Черноочене

2.СУ „Христо Смирненски” с.Черноочене

 

Комплексен доклад за оценка съответствие с основните изисквания към строежите от „Радев-06” ЕООД гр.Хасково.  Одобрени проекти на
10.01.2024 г.
2.
„Рехабилитация и реконструкция на общински път KRZ 1432 – Черноочене-Житница-Дядовско-Каняк” – отбивка за с.Яворово от км.0+940 до км.1+575,90 с дължина 635,90 м.
с.Яворово
община Черноочене
Комплексен доклад за оценка съответствие на инвестиционен проект с основните изисквания към строежите от „Радев-06” ЕООД гр.Хасково от 07.03.2024 г.
Одобрени проекти на
07.03.2024 г.
3.
„Основен ремонт на Детско заведение „Знаме на мира“ с идинтификатор 58731.703.45.1 по КККР на с.Пряпорец
с.Пряпорец

ПИ с идентификатор 58731.703.45 по КККР на с.Пряпорец

община Черноочене
Комплексен доклад№ 4 / 13.03.2024 г.  за оценка съответствието с със съществените изисквания към строежите на инвестиционен проект от „ТОП НАДЗОР “ЕООД гр.Кърджали
Одобрени проекти на
13.03.2024 г.
4.
„Преустройство и промяна предназначение на магазин за промишлени стоки с идентификатор 81236.502.39.4.6 и част от битово помещение към шивашки цех с идентификатор 81236.502.39.4.1“
с.Черноочене

УПИ I-14, кв.15 по КРП на с.Черноочене   ПИ с идентификатор 81236.502.39 по КККР на с.Черноочене
„ХИЛ ГРУП“ ЕООД с ЕИК 205801363
Комплексен доклад № 14 / 18.03.2024 г.  за оценка съответствие на инвестиционен проект  с  основните изисквания към строежите  от „СТРОЙНАДЗОР СЪБЕВ И СИЕ“ ЕООД гр.Кърджали
Одобрени проекти на
27.03.2024 г.