Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Одобряване пазарна оценка за право на прокарване и преминаване на хора и техника за обслужване на кабела – учреден сервитут върху имоти общинска собственост за изграждане на обект: ,,Трасе на подземен ел. кабел 20kV oт бъдещ трафопост в имот 38176.49.15 по КККР на с. Комунига, община Черноочене до стомано – решетъчен стълб № 16 от ВЛ 20kV ’’Женда’’ електрозахранена чрез ВЛ20kV ’’Божурци‘‘ от П/Ст ‘‘Арпезос‘‘ 110/20kV’’ изготвена от лицензиран оценител, с Възложител: Атакан Салимов Салимов

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

За реализиране на инвестиционното намерение – изграждане на обект ,,Трасе на подземен ел. кабел 20kV oт бъдещ трафопост в имот 38176.49.15 по КККР на с. Комунига, община Черноочене до стомано – решетъчен стълб № 16 от ВЛ 20kV ’’Женда’’ електрозахранена чрез ВЛ20kV ’’Божурци‘‘ от П/Ст ‘‘Арпезос‘‘ 110/20kV’’ е проведена процедура по реда на чл.210 от ЗУТ за определяне на пазарната стойност на право на прокарване и преминаване на хора и техника за обслужване на кабела – учреден сервитут върху имоти държавна и общинска собственост.
Представена е оценка изготвена от независим експертен оценител – ‘‘СТРОЙНАДЗОР – СЪБЕВ И С-ИЕ‘‘ ООД, със сертификат за оценителска правоспособност рег. № 900300124 от 04.05.2011год. и сертификат за оценителска правоспособност с рег. №100101575 от 14.12.2009г. на името на Петър Ангелов Венков, за право на прокарване и преминаване на хора и техника за обслужване на кабела /сервитут/ върху имоти общинска и държавна собственост в землището с. Комунига.
Оценката за правото на прокарване и преминаване на хора и техника за обслужване на кабела /сервитут/ през имоти общинска и държавна собственост е разгледана и приета с Протокол №1 от 14.02.2024г. в заседание на комисия по чл.210 от ЗУТ, назначена със Заповед №57 от 24.01.2024г. на Кмета на община Черноочене.
Кабелът на обект: ,,Трасе на подземен ел. кабел 20kV oт бъдещ трафопост в имот 38176.49.15 по КККР на с. Комунига, община Черноочене до стомано – решетъчен стълб № 16 от ВЛ 20kV ’’Женда’’ електрозахранена чрез ВЛ20kV ’’Божурци‘‘ от П/Ст ‘‘Арпезос‘‘ 110/20kV’’, ще се полага подземно.
Кабелът ще преминава през следните общински имоти:
1) ПИ с идентификатор 38176.13.5 – вид територия: Земеделска; с начин на трайно ползване: Дере; вид собств. Общинска частна; дължина на трасето в имота – 29,75м; площ на сервитута – 119 кв.м.; цена на сервитута 476,00лв. / четиристотин седемдесет и шест лв. и 00ст./
2) ПИ с идентификатор 38176.50.1 – вид територия: Земеделска; с начин на трайно ползване: Пасище; вид собств. Общинска частна; дължина на трасето в имота – 301,75м; площ на сервитута – 1207кв.м.; цена на сервитута 3971,03лв. / три хиляди деветстотин седемдесет и един лв. и 03ст./
3) ПИ с идентификатор 38176.13.4 – вид територия: Земеделска; с начин на трайно ползване: Дере; вид собств. Общинска частна; дължина на трасето в имота – 34,50м; площ сервитута – 138кв.м.; цена на сервитута 598,92лв. / петстотин деветдесет и осем лв. и 92ст./
4) ПИ с идентификатор 38176.49.11 – вид територия: Земеделска; с начин на трайно ползване: Пасище; вид собств. Стопанисвано от общината; дължина на трасето в имота – 29,25м; площ на сервитута – 117кв.м.; цена на сервитута 345,15 / триста четиридесет и пет лв. и 15ст. /

Общата дължина на трасето през общински имоти е 395,25м., а ширината на сервитутната ивици – 4,00м / по 2,00м от двете страни на кабела/.
За правото прокарване на кабела през държавен ПИ 38176.50.3 ще се издаде Заповед на областния управител на област Кърджали, съгласно писмо с изх. № 2469,РР-01-897-1/29.12.2022 г.
Проектът за ПУП-ПП /Подробен устройствен план – Парцеларен план/ на обект: ,,Трасе на подземен ел. кабел 20kV oт бъдещ трафопост в имот 38176.49.15 по КККР на с. Комунига, община Черноочене до стомано – решетъчен стълб № 16 от ВЛ 20kV ’’Женда’’ електрозахранена чрез ВЛ20kV ’’Божурци‘‘ от П/Ст ‘‘Арпезос‘‘ 110/20kV’’ е одобрен с Решение № 72/17.08.2023г. на Общински съвет – Черноочене
За издаване на разрешение за строеж на обект: ,,Трасе на подземен ел. кабел 20kV oт бъдещ трафопост в имот 38176.49.15 по КККР на с. Комунига, община Черноочене до стомано – решетъчен стълб № 16 от ВЛ 20kV ’’Женда’’ е необходимо да се учреди на Атакан Салимов Салимов възмездно право на прокарване и преминаване на хора и техника за обслужване на кабела /т.н. сервитут/ върху 1581кв.м. с дължина на сервитута 395,25м‘, през ПИ 38176.13.5, 38176.50.1, 38176.13.4 и 38176.49.11 по КККР на з-ще с. Комунига, общ. Черноочене
Във връзка с гореизложеното предлагам на Общинския съвет-Черноочене да приеме следното

РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, Протокол №1 от 14.02.2024г. на Комисия по чл.210, ал.1 от ЗУТ, назначена със Заповед №57 от 24.01.2024г. на Кмета на община Черноочене и чл.41, ал.2 от Закон за общинската собственост /ЗОС /

РЕШИ:

1. Общински съвет – Черноочене одобрява изготвената от лицензиран оценител пазарна оценка, възлизаща на 5391,10 лв. / пет хиляди триста деветдесет и един лв. и 10ст./ за право на прокарване и преминаване на хора и техника за обслужване на кабела /сервитут/ върху 1581кв.м. през общински имоти с идентификатори 38176.13.5, 38176.50.1, 38176.13.4 и 38176.49.11 по КККР на з-ще с. Комунига, общ. Черноочене.

2. Упълномощава Кмета на общината да издаде Заповед за учредяване право на прокарване и преминаване на хора и техника за обслужване на кабела, на основание чл. 193, ал. 4, през имоти с идентификатори 38176.13.5, 38176.50.1, 38176.13.4 и 38176.49.11 по КККР на з-ще с. Комунига, общ. Черноочене на Възложителя – Атакан Салимов Салимов.

ПРЕДЛАГА
КМЕТ НА ОБЩИНА: ………………………
/ АЙДЖАН АХМЕД /
с. Черноочене
февруари, 2024год.

Изготвили:………………………
инж. арх. Мюмюн Сюлейман
Гл. арх. на община Черноочене

………………………………….
инж. Серкан Акиф
мл. експерт ,,ГС‘‘

Съгласувал: ………………………
Наим Реджеб
Юрисконсулт