Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Черноочене през 2024 год.

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 1 от НРПУРОС на ОбС –  Черноочене, предлагам допълнение на обекти към Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2024 година.

           

            Моля, предвид предложеното Общинският съвет – Черноочене да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

 

Общински съвет – Черноочене, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 1 от НРПУРОС,

 

Р Е Ш И :

 

         Допълва следните обекти към Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2024 година:

   

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ:

 

Землище Поземлен имот с идентификатор Категория Площ /кв.м./

 

 

За отдаване под наем за срок от 1 години:

 

1.1 Безводно 03188.10.284 8 1443
1.2 Безводно 03188.10.350 8 1649
1.3 Безводно 03188.10.416 8 853
1.4 Безводно 03188.10.415 8 802
1.5 Безводно 03188.10.408 8 876
2.1 Бели вир 03410.10.235 4 419
2.2 Бели вир 03410.10.319 8 103
2.3 Бели вир 03410.10.325 8 9753
2.4 Бели вир 03410.10.364 8 1748
2.5 Бели вир 03410.10.379 8 824
2.6 Бели вир 03410.10.222 8 783
2.7 Бели вир 03410.10.530 8 877
2.8 Бели вир 03410.10.534 8 1495
2.9 Бели вир 03410.10.116 8 2558
2.10 Бели вир 03410.10.96 8 4635
2.11 Бели вир 03410.10.80 8 819
2.12 Бели вир 03410.10.888 8 871
2.13 Бели вир 03410.10.633 8 3336
2.14 Бели вир 03410.10.476 8 430
2.15 Бели вир 03410.10.663 8 599
2.16 Бели вир 03410.10.468 8 2002
2.17 Бели вир 03410.10.367 8 1077
3.1 Черноочене 81236.4.213 4 8899
4.1 Патица 55568.6.24 4 1280
4.2 Патица 55568.6.13 4 427
4.3 Патица 55568.1.2 4 165
4.4 Патица 55568.1.19 4 384
4.5 Патица 55568.1.31 4 1798
4.6 Патица 55568.1.36 4 150
4.7 Патица 55568.2.11 4 3668
4.8 Патица 55568.3.24 8 161
4.9 Патица 55568.4.3 8 415
4.10 Патица 55568.4.22 8 2087
4.11 Патица 55568.14.55 8 470
4.12 Патица 55568.19.47 8 293
4.13 Патица 55568.19.48 8 899
4.14 Патица 55568.19.52 8 8175
4.15 Патица 55568.14.52 8 4999
4.16 Патица 55568.18.16 8 2442
4.17 Патица 55568.8.5 9 1071
4.18 Патица 55568.5.13 9 560
4.19 Патица 55568.5.15 9 590

Изготвил:

Ст. спец. „ОС”:

             /Шафер Ахмед/

 

Съгласували:

Юрисконсулт:

 /Наим Реджеб/

                                                                                              

Директор –                                                              С уважение,

дирекция „ОA”:                                                                               инж. АЙДЖАН АХМЕД                                              /Неджатин Салим/                                             КМЕТ НА ОБЩИНА