Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Предоставяне за ползване компютърни зали от сгради на училища на територията на община Черноочене.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Общинска администрация – Черноочене постъпи искане от Иванка Караколева – областен координатор на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) за ползване на компютърни зали от сгради на училищата в община Черноочене, общински училища:
• Средно училище “Хр.Смирненски” с. Черноочене,
• Основно училище “Васил Левски” с.Комунига,
• Основно училище „Н.Й.Вапцаров” с.Паничково,
• Основно училище “Христо Ботев” с.Габрово,
• Основно училище „Н.Й.Вапцаров” с.Лясково.
във връзка с реализиране на обучение по дигитални компетенции по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., със средства на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и Фонда за справедлив преход (ФСП). Посочено е, че вече има заявен интерес за участие в обученията от желаещи в община Черноочене.
Компютърните зали се намират в имоти – публична общинска собственост. Същите се управляват от директорите на настанените в сградите общински училища и се ползват за образователния процес. Самите зали разполагат с оборудване – компютърна техника, която е заведена като материален актив по баланса на съответното училище.
„Съгласно Чл.15.(1) от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост Ръководителите на организациите или на юридическите лица, които са на бюджетна издръжка, различна от общинския бюджет, осъществяват управлението на публичната общинска собственост от свое име, за своя сметка и на своя отговорност в рамките на действащата нормативна уредба.
Разпоредбата на чл. 289, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование дава правомощия на първостепенните разпоредители с бюджет, в случая Община Черноочене, да делегират права на директорите на училища да реализират собствени приходи, като им предоставят за управление ползваната от тях държавна или общинска собственост в случаите, в които те не разполагат с тези права по силата на нормативен акт.
Предвид това, че посочените имоти са предоставени на училищата за нуждите на образователния процес, който се провежда в тях, следва залите да бъдат предоставени като се съобрази времето, в което се ползват с ученици и същите да бъдат предоставени за ползване почасово в извънучебно време.
Следва да се вземе предвид и обстоятелството, че с изпълнение на дейностите по проекта ще се осигурят умения и компетентности безвъзмездно на жители на общината, и да се даде възможност залите да бъдат ползвани безвъзмездно за целите на проекта.
В тази връзка предлагам Общински съвет – Черноочене, в качеството си на орган упражняващ правата на собственик, да даде своето съгласие директорите на следните училища: Средно училище “Хр.Смирненски” с. Черноочене, Основно училище “Васил Левски” с. Комунига, Основно училище „Н.Й.Вапцаров” с. Паничково, Основно училище “Христо Ботев” с. Габрово, Основно училище „Н.Й.Вапцаров” с. Лясково , да предоставят за почасово ползване компютърните зали, намиращи се в сградите на училищата, като се съобразят с учебния процес. Директорите следва да сключат договори, с които да уредят правата и задълженията на страните относно ползването на залите, компютърната техника и разходите за консумативи.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС, във връзка с Чл.15.(1) от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост, предлагам Общински съвет Черноочене да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:

I. ДАВА СЪГЛАСИЕ за безвъзмездно почасово ползване на компютърните зали в следните училища: Средно училище “Хр.Смирненски” с. Черноочене, Основно училище “Васил Левски” с. Комунига, Основно училище „Н.Й.Вапцаров” с. Паничково, Основно училище “Христо Ботев” с. Габрово, Основно училище „Н.Й.Вапцаров” с. Лясково, за изпълнение на проект за обучение по дигитални компетенции по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., със средства на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и Фонда за справедлив преход (ФСП), изпълняван от Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ).
II. ВЪЗЛАГА на директорите на Средно училище “Хр.Смирненски” с. Черноочене, Основно училище “Васил Левски” с. Комунига, Основно училище „Н.Й.Вапцаров” с. Паничково, Основно училище “Христо Ботев” с. Габрово, Основно училище „Н.Й.Вапцаров” с. Лясково да сключат договори за безвъзмездно почасово ползване на залите – публична общинска собственост, които да уреждат правата и задълженията на страните относно ползването на залите, компютърната техника и разходите за консумативи. Ползването да бъде съобразено с учебния процес и обученията да се провеждат в извънучебно време.

С уважение,
Инж. Айджан Ахмед
Кмет на Община Черноочене

Съгласувано със
Юрисконсулт:……………..
/Наим Реджеб/

Изготвил:
Ферхад Ферхад
зам. кмет на Община Черноочене