Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Предложение за преминаване на общинските детски градини на делегиран бюджет

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

През учебната 2023/2024 година в община Черноочене функционират три общински детски градини (ДГ), в които по данни от Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование, са обхванати общо 137 деца. За тяхното възпитание и обучение се грижат 20 педагогически специалисти и 24 души непедагогически персонал. С Решение № 66/17.08.2023г. на Общински съвет – Черноочене са утвърдени следните детските градини с целодневна организация в територията на община Черноочене:
1. Детска градина „Знаме на мира“ с. Черноочене;
2. Детска градина „Първи юни“ с. Комунига;
3. Детска градина „Н. Й. Вапцаров“ с. Лясково.
Към момента посочените детски градини са на неделегиран бюджет и под пряк контрол на първостепенния разпоредител като отдел „Образование“.
Организацията и провеждането на дейностите в предучилищното образование налагат все повече необходимостта от децентрализация и по-голяма самостоятелност при вземане на решения от директорите на детските градини и от техните педагогически колективи. Един от доказаните механизми за осигуряване на това са делегираните бюджети, по ЗПУО успешно прилагани в общинските училища. Управлението на човешките ресурси, разработването и реализацията на проекти и програми, квалификацията и атестирането на педагогическите кадри, контролът на разходите, изискват повече самоинициатива от педагогическите специалисти и непедагогическия персонал, както и по-голям самоконтрол. Чрез прилагане на системата на делегираните бюджети и спазване на финансовата дисциплина директорите следва да управляват по-ефективно поверените им детски градини, използвайки максимално възможностите на педагогическите специалисти за пълноценното възпитание и образование на подрастващите.
Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование общинските детски градини получават ежегодно средства по стандарти от държавния бюджет, които се разпределят по формула. На база броя на деца и групите във формулата за бюджетната 2024 година са включени стандарти за деца от 2-3 годишна възраст, за целодневна група, за задължителна подготвителна група, за институция и средства по регионален коефициент. Детските градини получават допълващи средства за подпомагане на храненето, за ресурсно подпомагане на дете и средства за защитена детска градина. За бюджетната 2024 година за 137 деца в общинските детски градини са разпределени средства за делегираната от държавата дейност 1 143 415 лв.
Преминаването на детските градини в Община Черноочене на делегиран бюджет ще осигури управленска и финансова децентрализация за самостоятелно управление на средствата от държавно делегирани дейности, самостоятелност при вземане на решения и съкращаване на административни процедури във взаимодействията им с други органи и институции. С него Община Черноочене не отменя отговорностите, грижата и задълженията си към децата на общината, регламентирани в ЗПУО и в други нормативни актове.
Считам за целесъобразно и законосъобразно общинските детски градини да преминат на делегиран бюджет от 01 март 2024г.
Във връзка с гореизложеното предлагам на Общински съвет – Черноочене да приеме следното
Проект!
РЕШЕНИЕ:

Общински съвет с. Черноочене на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 289, ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование

РЕШИ:

1. Дава съгласие на следните детски градини в територията на Община Черноочене да преминат на делегиран бюджет:
– ДГ „Знаме на мира“ с. Черноочене, с ЕИК: 108502237, представлявано от Елмаз Апти – директор;
– ДГ „Първи юни“ с. Комунига, с ЕИК: 108502041, представлявано от Мукаттес Мехмедова – директор;
– ДГ „Н. Й. Вапцаров“ с. Лясково, с ЕИК: 176695776, представлявано от Фериде Наим – директор.
2. Дава съгласие преминаването на общинските детски градини на делегиран бюджет да се извърши считано от 01 март 2024 г.
3. Възлага на Кмета на Община Черноочене да предприеме необходимите действия за привеждане на решенията по т. 1 и т. 2 в изпълнение.

ИЗГОТВИЛ:
Главен специалист „Бюджет“:
/Мюмюн Бекир/

СЪГЛАСУВАЛИ:
Директор на дирекция „Обща администрация”:
/Неджатин Салим/

Главен счетоводител:
/Севинч Мехмед/

Юрисконсулт:
/Наим Реджеб/

С уважение,

Инж. АЙДЖАН АХМЕД
Кмет на Община Черноочене