Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Даване на съгласие за реализиране на проект и включване в местно партньорство по процедура BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие” по Приоритет 3 „Осигуряване на условия за устойчива синя икономика в крайбрежните, островните и вътрешните райони и насърчаване на развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури” на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури /ПМДРА/ 2021 – 2027 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

През месец декември 2023 г. бе публикувана покана за набиране напредложения по процедура BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие” по Приоритет 3 „Осигуряване на условия за устойчива синя икономика в крайбрежните, островните и вътрешните райони и насърчаване на развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури” на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури /ПМДРА/ 2021 – 2027 г.
По процедурата се предоставя безвъзмездна финансова помощ за извършване на дейности по изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите, които допринасят за развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и производство на аквакултури, в крайбрежните и вътрешните райони на страната и по поречието на р. Дунав.
Финансовата помощ е в размер до 25 000 лв. за Местна инициативна рибарска група (МИРГ), прилагала подхода ВОМР в периода 2007-2013 г. и/или 2014-2020 г. на територията или на част от територия, за която се кандидатства и 30 000 лв. за местни партньорства, които не са прилагали подхода ВОМР в периода 2007-2013 г. и 2014-2020 г.
Съгласно указанията за участие в процедурата, местното партньорство следва да включва представители на рибарски, аквакултурни, туристически или други изразяващи местната идентичност на територията общности, включително свързани със Синия растеж. Партньорството следва да е формирано от представители на публичните и частните местни социално-икономически интереси, в които вземането на решения не е контролирано от нито една от групите, представляващи конкретните заинтересовани страни (т.е. партньорството е подкрепено от представители на рибарски и/или аквакултурни, риболовни и/или ловно-рибарски, туристически и други, изразяващи местната идентичност на територията общности юридически лица/организации от територията).
След консултации, Община Кърджали, Община Ардино, Община Момчилград и Община Черноочене стигнаха до съгласие за предприемане на стъпки за създаване на местно партньорство, чрез което да се кандидатства по процедурата.
За да се осигури публично и прозрачно определяне на партньорите в местното партньорство на 06.02.2024 г. бе проведена подготвителна среща с представители на бизнеса и неправителствения сектор.
Срещата бе инициирана с цел изразяване на общ интерес и набелязване на съвместни действия за кандидатстване по посочената по-горе процедура, тъй като общините не могат да кандидатстват самостоятелно, поради изискване, касаещо участие на партньори от различни сектори.
На срещата бе представена информация за отворената покана за кандидатстване по процедурата, представен бе подхода ВОМР и ползите от разработване и прилагане на Стратегия за ВОМР. Присъстващите се обединиха около идеята да се кандидатства по процедурата.
Присъстващите подкрепиха формиране на местно партньорство, което съвместно да подаде предложение в срока указан в поканата, а именно 20.02.2024г.
С оглед изпълнение на изискванията от Условията за кандидатстване на срещата бе прието в партньорството да се включат:
1. Органи на местното самоуправление – Община Кърджали, Община Ардино, Община Момчилград и Община Черноочене;
2. Икономически оператори от сектор рибарство:
– „АКВАМАШ“ ЕООД, ЕИК: 108568340, със седалище и адрес на управление гр. Кърджали, ул. „ВЛАДАЯ“ № 11, представляванo от МАТЕЙ ВАСИЛЕВ МАТЕЕВ
– ЕТ „ВЕРЕН ДОСТ – МЕХМЕД ЕМИН“, ЕИК: 108015336, със седалище и адрес на управление с. Минзухар, п.к. 6665, Община: Черноочене,обл. Кърджали, представляванo от МЕХМЕД БЕКИР ЕМИН,
– „САНТОН – 2010“ ЕООД, ЕИК: 201356987, със седалище и адрес на управление гр. Кърджали, ж.к. Възрожденци, бл. 20, вх. Б, ет. 5, ап. 34, представляванo от ВАСИЛКА НИКОЛОВА АРСОВА
3. Неправителствен сектор:
– „СДРУЖЕНИЕ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ КЪРДЖАЛИ“, ЕИК: 108508496, със седалище и адрес на управление гр. Кърджали, ул. „РЕПУБЛИКАНСКА“ № 38, представляванo от Васил Томов Дончев
– Сдружение “ СПОРТЕН КЛУБ ПО ТЕНИС НА МАСА – РОДОПИ“, ЕИК: 108016922, със седалище и адрес на управление гр. Момчилград, ул. „ГЮМЮРДЖИНСКА“ № 22, представляванo от Сезгин Сабри Мустафа
– Сдружение „ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО-БЕЛИ БРЕЗИ“, ЕИК: 108513970, със седалище и адрес на управление гр. Ардино, ул. „БЕЛИ БРЕЗИ“ N:31, представляванo от Неджми Ахмед Мюмюнходжов
– Сдружение „МОРСКИ КЛУБ АНГЕЛ ПЕТРОВ – ЙОШКАТА“, ЕИК: 108504099, със седалище и адрес на управление гр. Кърджали, ул. „РЕПУБЛИКАНСКА“ № 19 , представляванo от ПЕТЪР ДИМИТРОВ МИЛЕВ
4. За водещ партньор бе приета Община Кърджали.
Съгласно изискванията, посочени в Указанията за кандидатстване по процедурата, при кандидатстване следва да се представи Решение на общинския съвет на всяка община в партньорството, с което се дава съгласие за реализиране на проекта и включване в местното партньорство. В него следва да се посочват: партньорите по проекта; водещият партньор, кандидат за финансова помощ по проекта; лицето, което представлява общината/те в партньорството по проекта и подписва споразумението за партньорство; населените места, които се включват в територията на партньорството, когато дейностите по проекта се изпълняват на част от територията на общината.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, и във връзка с чл. 59 и чл. 61 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам Общински съвет – ЧЕРНООЧЕНЕ да разгледа и приеме следното

РЕШЕНИЕ:

1. Дава съгласие за реализиране на проект и включване на Община ЧЕРНООЧЕНЕ в местно партньорство по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие” по Приоритет 3 „Осигуряване на условия за устойчива синя икономика в крайбрежните, островните и вътрешните райони и насърчаване на развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури” на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури /ПМДРА/ 2021 – 2027 г.

2. Дава съгласие проекта, посочен в т. 1 от настоящото решение да се реализира от следните партньори:

 Община Кърджали, ЕИК 000235920, с адрес на управление: гр. Кърджали бул. „България” 41, представлявана от Ерол Мюмюн – Кмет на община Кърджали;
 Община Ардино, ЕИК 000235750, с адрес на управление: гр. Ардино, ул. „Бели брези” 31, представлявана от Изет Шабан – Кмет на община Ардино;
 Община Момчилград, ЕИК 000235984, с адрес на управление: гр. Момчилград, ул. „26-ти декември” 12, представлявана от Илкнур Кязим– Кмет на община Момчилград;
 Община Черноочене, ЕИК 000236164, с адрес на управление: с. Черноочене, ул. „Шеста” 9, представлявана от инж. Айджан Ахмед – Кмет на община Черноочене;
 „АКВАМАШ“ ЕООД, ЕИК: 108568340, със седалище и адрес на управление гр. Кърджали, ул. „ВЛАДАЯ“ № 11, представляванo от МАТЕЙ ВАСИЛЕВ МАТЕЕВ
 ЕТ „ВЕРЕН ДОСТ – МЕХМЕД ЕМИН“, ЕИК: 108015336, със седалище и адрес на управление с. Минзухар, п.к. 6665, Община: Черноочене,обл. Кърджали, представляванo от МЕХМЕД БЕКИР ЕМИН,
 „САНТОН – 2010“ ЕООД, ЕИК: 201356987, със седалище и адрес на управление гр. Кърджали, ж.к. Възрожденци, бл. 20, вх. Б, ет. 5, ап. 34, представляванo от ВАСИЛКА НИКОЛОВА АРСОВА
 „СДРУЖЕНИЕ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ КЪРДЖАЛИ“, ЕИК: 108508496, със седалище и адрес на управление гр. Кърджали, ул. „РЕПУБЛИКАНСКА“ № 38, представляванo от Васил Томов Дончев
 Сдружение “ СПОРТЕН КЛУБ ПО ТЕНИС НА МАСА – РОДОПИ“, ЕИК: 108016922, със седалище и адрес на управление гр. Момчилград, ул. „ГЮМЮРДЖИНСКА“ № 22, представляванo от Сезгин Сабри Мустафа
 Сдружение „ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО-БЕЛИ БРЕЗИ“, ЕИК: 108513970, със седалище и адрес на управление гр. Ардино, ул. „БЕЛИ БРЕЗИ“ N:31, представляванo от Неджми Ахмед Мюмюнходжов
 Сдружение „МОРСКИ КЛУБ АНГЕЛ ПЕТРОВ – ЙОШКАТА“, ЕИК: 108504099, със седалище и адрес на управление гр. Кърджали, ул. „РЕПУБЛИКАНСКА“ № 19 , представляванo от ПЕТЪР ДИМИТРОВ МИЛЕВ

3. Дава съгласие водещ партньор и кандидат за финансова помощ по проекта, посочен в т. 1 от настоящото решение, да бъде Община Кърджали, ЕИК 000235920, представлявана от Ерол Мюмюн – Кмет на община Кърджали.

4. Упълномощава Айджан Ахмед – Кмет на община ЧЕРНООЧЕНЕ да представлява Община ЧЕРНООЧЕНЕ в партньорството по проекта, посочен в точка 1 от настоящото решение, и да подпише Споразумението за партньорство.

5. Дава съгласие всички населени места от община ЧЕРНООЧЕНЕ да бъдат включени към територията на партньорството, кандидатстващо за финансиране по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие” по Приоритет 3 „Осигуряване на условия за устойчива синя икономика в крайбрежните, островните и вътрешните райони и насърчаване на развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури” на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури /ПМДРА/ 2021 – 2027 г.

6. Община ЧЕРНООЧЕНЕ се ангажира да оказва съдействие и участва чрез своя представител и други лица в подготовката и реализирането на проекта по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие” по Приоритет 3 „Осигуряване на условия за устойчива синя икономика в крайбрежните, островните и вътрешните райони и насърчаване на развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури” на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури /ПМДРА/ 2021 – 2027 г.

С уважение,
Инж. Айджан Ахмед
Кмет на Община Черноочене

Съгласувано със

Юрисконсулт:……………..
/Наим Реджеб/

Изготвил:
Ферхад Ферхад
зам. кмет на Община Черноочене