Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Разрешаване изразходването на месечните обезпечения и отчисления за 2024г. по чл. 60, ал. 2, т.1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно § 21, ал. 1 от Преходни и Заключителни разпоредби на Закона за управление на отпадъците, месечните обезпечения и отчисления за 2023г. и 2024г. по чл. 60, ал. 2, т.1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от същия закон може да се разходват по решение на общинския съвет чрез вътрешни компенсирани промени, без да се изменя приетият от общинския съвет начин на определяне и размер на таксата за битови отпадъци. Средствата могат да бъдат използвани и за почистване на нерегламентирано изхвърлени отпадъци.
Дължимите месечните отчисления за 2024г. по чл. 60, ал. 2, т.1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците се внасят в срок до 31 декември на съответната година, когато не е прието решение на общинския съвет по § 21, ал. 1 от Преходни и Заключителни разпоредби на ЗУО за съответната година.
Предлагам да се приеме решение за разрешаване изразходването на месечните отчисления за 2024г. по чл. 60, ал. 2, т.1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците. Средствата ще бъдат използвани за дейности по управление на отпадъците, за поддържане чистотата на околната среда в територията на Община Черноочене, като и почистване на нерегламентирано изхвърлени отпадъци в територията на общината.

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет – Черноочене да приеме следното
Проект!
РЕШЕНИЕ:

Общински съвет с. Черноочене на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с § 21, ал. 1 от Преходни и Заключителни разпоредби на Закона за управление на отпадъците
РЕШИ:

1. Разрешава месечните отчисления за 2024г. по чл. 60, ал. 2, т.1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците да се изразходват чрез вътрешни компенсирани промени, без да се изменя приетият от общинския съвет начин на определяне и размер на таксата за битови отпадъци.
2. Средствата да бъдат използвани за дейности по управление на отпадъците, за поддържане чистотата на околната среда в територията на Община Черноочене, като и почистване на нерегламентирано изхвърлени отпадъци в територията на общината.

ИЗГОТВИЛ:
Главен специалист „Бюджет“:
/Мюмюн Бекир/

СЪГЛАСУВАЛИ:
Директор на дирекция „Обща администрация”:
/Неджатин Салим/

Главен счетоводител:
/Севинч Мехмед/

Юрисконсулт:
/Наим Реджеб/

С уважение,

Инж. АЙДЖАН АХМЕД
Кмет на Община Черноочене