Удължава се срокът на  изпълнение на дейностите по Проект „Грижа в дома” – община Черноочене

Грижа в дома

Кметът на община Черноочене подписа Анекс по Проект „Грижа в дома”- община Черноочене, Договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05SFRP002-2.001-0044-C01, съфинансиран от Европейския съюз чрез програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 година.

С подписването на Анекса срокът на изпълнение дейностите по Проекта се удължава до 31.05.2024 година с опция за допълнително удължаване до 31.08.2024 година след решение на ОбС Черноочене за трансформиране на дейността в дръжавно делегирана дейност.

Така дейностите по Проекта ще се ипълняват за срок от 17 месеца при първото удължаване и 20 месеца при евентуално второ удължаване, за което общината е подала заявление до изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.

Безвъзмездната финансова помощ с подписването на Анекса от 496 941,77 лева се увеличава на 627 037,39 лева.

Допълнителните средства ще бъдат разходвани за възнаграждения на персонала на ЦСУДС,  преносима медицинска апаратура за снемане на жизнени показатели, уреди за рехабилитация и специализирана литература за специалистите.

Персоналът ще бъде снабден с предпазно и работно облекло и периодически ще се снабдява с дезинкфентанти, почистващи и антибактериални материали и лични защитни средства.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.