Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Изменение на базовите размери на началната годишна наемна цена за декар на земеделските земи от Общински поземлен фонд

 

УВАЖАЕМИ СЪВЕТНИЦИ,

 

В бр.40 от 05.05.2023 г. е обнародван Заповед № РД-46-95 от 27.03.2023 г. на Министъра на земеделието, за начални тръжни цени за стопанската 2023/2024 г. като за територията на община Черноочене е 33 лв./дка.

Последната актуализация на тези цени за територията на община Черноочене е с Решение №37 от 05.06.2014 година  на ОбС-Черноочене

Съгласно чл.89, ал.1 от Наредба за реда за придобиване и разпореждане с общинска собственост Общински съвет-Черноочене определя размера на наемите на земи от общински поземлен фонд, който не може да бъде по малък от този, определен за земите от държавен поземлен фонд. Наемната цена се определя по землища, категория, поливност на единица площ.

В тази връзка предлагам на Общинския съвет да приеме следното

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.89, ал.1 и ал.2 от НРПУРОС и във връзка с Заповед № РД-46-95 от 27.03.2023 г. на Министъра на земеделието ОбС – Черноочене реши:

  1. Определя, за землищата на територията на община Черноочене, базовите размери на началната годишна наемна цена за декар, както следва:

 

№ по ред Категория на земеделските имоти Базови размери на

началната годишна наемна

цена за декар

1. Земеделски имот от I-ва категория 33 лв./дка
2. Земеделски имот от II-ра категория 31 лв./дка
3. Земеделски имот от III-та категория 29 лв./дка
4. Земеделски имот от IV-та категория 27 лв./дка
5. Земеделски имот от V-та категория 25 лв./дка
6. Земеделски имот от VI-та категория 23 лв./дка
7. Земеделски имот от VII-ма категория 21 лв./дка
8. Земеделски имот от VIII-ма категория 19 лв./дка
9. Земеделски имот от IX-та категория 17 лв./дка
10. Земеделски имот от X-та категория 15 лв./дка

 

 

С уважение,

 

АЙДЖАН АХМЕД

Кмет на Община Черноочене

 

Съгласували:

Кенан Нешад, директор дирекция „Специализирана администрация“

 

Наим Реджеб, юрисконсулт на Община Черноочене

 

Изготвил:

Исмет Исмаил, Началник отдел „Местни данъци и такси“