Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Предоставяне на мери, пасища и ливади от общински поземлен фонд на Община Черноочене за ползване от земеделските стопани-животновъди, през стопанската 2024/2025 г.

 

            УВАЖАЕМИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Съгласно чл.25, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ собствеността на общините върху мерите и пасищата е публична.

В Закона за собствеността и ползването на земеделските земи e създадена нормативна основа относно предоставянето под наем и аренда на мери, пасища и ливади от общинския позелен фонд, без търг на собственици или ползватели на животновъдни обекти с регистрирани пасищни животни, за минимален срок от 5 стопански години.

Съгласно чл.37и и чл.37о от ЗСПЗЗ до 1 март Общински съвет – с. Черноочене трябва да определи с решение пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване, както и правилата за експлоатирането им.

Решението на общинския съвет е правно основание за целите на чл.41 от Закона за подпомагане на земеделските производители, а именно да се даде възможност на земеделските стопани-животновъди да кандидатстват по схемите за дирекни плащания по ЗПЗП.

С цел да се даде възможност на земеделските стопани-животновъди да участват в кампанията по идентифициране предлагаме свободните пасища, мери и ливади да се дадат за индивидуално ползване

В тази връзка предлагам на ОбС – с. Черноочене да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.37и, ал.3 и чл.37о, ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, Общински съвет – с. Черноочене

 

Р Е Ш И :

 

  1. Приема правила за ползване на мерите и пасищата, съгласно Приложение №1 към Решението

2./1/ Определя пасищата и мерите – общинска собственост за индивидуално ползване и отдаване под наем и аренда без търг през стопанската 2024/2025 г. – по реда на чл.24а, ал.6, т.4 на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съгласно Приложение №2 към Решението.

2./2/ Определя ливади – общинска собственост за индивидуално ползване и отдаване под наем и аренда без търг през стопанската 2024/2025 г. – по реда на чл.24а, ал.6, т.4 на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съгласно Приложение №3 към Решението.

2./3/ Приема наемна цена за индивидуално ползване на мери и пасища съгласно размера на средното годишното рентно плащане за предходната стопанска 2023/2024 г. за землището, както следва:

Землище Средното годишното рентно плащане за предходната стопанска 2023/2024 г. лв./дка
    пасища ливади
1 Бакалите 7.00 7.00
2 Безводно 6.00 10.00
3 Бели вир 7.00 12.00
4 Беснурка 6.00 7.00
5 Божурци 6.00 12.00
6 Боровско 6.00 7.00
7 Босилица 6.00 7.00
8 Бостанци 6.00 12.00
9 Бърза река 8.00 12.00
10 Верско 6.00 12.00
11 Водач 7.00 12.00
12 Вождово 6.00 12.00
13 Войново 6.00 12.00
14 Възел 7.00 12.00
15 Габрово 6.00 11.00
16 Даскалово 6.00 12.00
17 Драганово 6.00 12.00
18 Дядовско 6.00 12.00
19 Железник 7.00 15.00
20 Женда 6.00 11.00
21 Житница 7.00 12.00
22 Йончово 7.00 15.00
23 Каблешково 7,00 12.00
24 Каняк 6.00 10.00
25 Комунига 6.00 12.00
26 Куцово 6.00 7.00
27 Лясково 7.00 12.00
28 Минзухар 7.00 6.00
29 Мурга 6.00 9.00
30 Небеска 6.00 10.00
31 Новоселище 6.00 12.00
32 Ночево 6.00 13.00
33 Паничково 6.00 9.00
34 Патица 6.00 12.00
35 Петелово 8.00 19.00
36 Пряпорец 6.00 12.00
37 Пчеларово 7.00 19.00
38 Русалина 6.00 7.00
39 Свободиново 6.00 12.00
40 Соколите 6.00 15.00
41 Среднево 6.00 12.00
42 Средска 6.00 10.00
43 Стражница 7.00 12.00
44 Черна нива 6.00 11.00
45 Черноочене 6.00 12.00
46 Ябълчени 7.00 12.00
47 Яворово 6.00 15.00

/3/ Упълномощава кмета на общината да сключи договори за индивидуално ползване на мери и пасища за срок 5 /пет/ стопански години, въз основа на подадените искания и разпределение на площите от назначена общинска комисия.

/4/ Задължава ползвателите на пасища и мери за индивидуално ползване от общинския поземлен фонд да заплатят годишната наемна цена за стопанската 2024/2025 г. при подписване на договорите за наем.

            4./1/ Площите се разпределят за пасищно отглеждане на едър и дребен рогат добитък, съгласно чл.37и, ал.4 от ЗПСЗЗ

/2/ Ползвателите се задължават да ползват и поддържат мерите и пасищата според приетите правила.

/3/ Ползвателите нямат право да ограничават достъпа на домашни животни до предоставените общински мери и пасища.

  1. Възлага на Кмета на Община Черноочене да извърши всички действия по настоящето решение.

 

 

С уважение,

 

АЙДЖАН АХМЕД                                                                                                          

Кмет на Община Черноочене

 

 

Съгласували:

Кенан Нешад, директор дирекция „Специализирана администрация“

 

 

 

Наим Реджеб, юрисконсулт на Община Черноочене

 

 

Изготвил:

Исмет Исмаил, Началник отдел „Местни данъци и такси“

Приложение:

prilojenie_pasishta_livadi_2024_2025