Обява

Търгове

На основание чл. 50 от НРПУРОС на ОбС – Черноочене, Заповед № 1316 от 18. 12. 2023 г. на Кмета на община Черноочене и иРешения №08/04.03.2022 г.; №67/18.07.2022 г.; №32/24.03.2023 г. и №71/17.08.2023 г. на ОбС – Черноочене,

ОБЯВЯВАМ:
​Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 08.01.2023 г. от 10,00 часа в салона на общината в с. Черноочене за:
I. За продажба на:
1. Застроен поземлен имот с пл.сн. №343 в кв.24 с площ 118 кв.м., ведно с полумасивна стопанска сграда с площ 91 кв.м. и паянтова стопанска сграда с площ 27 кв.м. по плана на с. Комунига, актуван с Акт за частна общинска собственост №1458/10.07.2023 г., с начална тръжна цена 5 086,00 /пет хиляди и осемдесет и шест лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
2. Незастроен УПИ ІІ в кв. 1 с площ 644 кв.м. по ПУП на с. Йончово, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1427/27.01.2023 г., с начална тръжна цена 6 551,00 /шест хиляди петстотин петдесет и един лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
3. Незастроен УПИ ІІI-75 в кв. 10, пл. сн. №75 с площ 647 кв.м. по ПУП на с. Бели вир, мах. Повиен, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1425/26.01.2023 г., с начална тръжна цена 9 314,00 /девет хиляди триста и четиринадесет лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
4. Незастроен УПИ ІV-75 в кв. 10, пл. сн. №75 с площ 647 кв.м. по ПУП на с. Бели вир, мах. Повиен, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1426/26.01.2023 г., с начална тръжна цена 9 314,00 /девет хиляди триста и четиринадесет лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
5. Незастроен УПИ VII-7 в кв. 2 с площ 540 кв.м. по плана на с. Комунига, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1377/06.07.2022 г., с начална тръжна цена 6 523,00 /шест хиляди петстотин двадесет и три лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
6. Незастроен УПИ VIII-7 в кв. 2 с площ 600 кв.м. по плана на с. Комунига, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1378/06.07.2022 г., с начална тръжна цена 7 247,00 /седем хиляди двеста четиридесет и седем лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
Незастроен УПИ II в кв. 19 с площ 739,42 кв.м. по плана на с. Житница, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1255/22.02.2022 г., с начална тръжна цена 7 552,00 /седем хиляди петстотин петдесет и два лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
​Тръжната документация да се продават в Информационния център на община Черноочене до 16,00 часа на 04.01.2024 г. на цена 15,00 лв. без ДДС.
​Заявления от кандидатите за участие да се приемат в Информационния център на община Черноочене до 16,00 часа на 05.01.2024 г.
​Кандидатите за участие в търга да внасят депозитна вноска в размер 50 % върху началната тръжна цена в касата на общината или по банкова сметка на общината – „Инвестбанк“ АД, ФЦ Хасково, офис Кърджали, IBAN: BG69IORT80313307000003 ; BIC: IORTBGSF.
​Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и съгласуване с общинската администрацията.

АЙДЖАН АХМЕД
КМЕТ НА ОБЩИНА