Община Черноочене продължава предоставянето на „топъл обяд“ до 30 септември 2025г.

Топъл обяд

На 08.12.2023г. Община Черноочене подписа допълнително споразумение за продължаване изпълнението на Договор BG05SFPR003-1.001-0151-С02, проект „Топъл обяд в Община Черноочене”, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“, по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс (ПХОМП ЕСФ+)“.

Проектът се реализира на територията на всички населени места от общината. Дейността по предоставянето на топъл обяд се осъществява чрез външен изпълнител с ЕТ „ ЗДРАВЕЦ-2-РОСИЦА ЧИВИЛИЕВА“. Топлия обяд се предоставя в рамките на работните дни от седмицата на одобрените лица от целевите групи. Потребители по проекта са общо 1400 лица. Обядът се доставя до дома, като всеки работен ден те получават супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт. На потребителите се предоставят и съпътстващи мерки изразяващи се в – индивидуално и групово консултиране и съдействие, съобразно нуждите им за:

 ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на общините;

 ползване на административни общински, здравни и образователни услуги;

 управление на семейния бюджет, здравословно и балансирано хранене и други.

По проекта са включени единствено лица, които отговарят на една от целевите групи по процедурата, съгласно Наредба № РД-06-53 от 17.09. 2021 г. за определяне на целевите групи и насочване на помощта по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.

Целева група за предоставяне на топъл обяд са:

-лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

-лица-обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;

-лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни -лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

-лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;

-скитащи и бездомни лица.

Проверката за принадлежност към целевите групи се прави от дирекция „Социално подпомагане“ гр. Кърджали.
Приемът на заявления остава отворен и ще се реализира през целия период на изпълнение на договора.

Към този момент капацитетът на проекта е запълнен, но при потвърдена принадлежност, лицата подали заявление за включване, ще бъдат дописвани към списъка на потребителите-резерви по проекта.

Реализацията на този проект е част от целенасочената социална политика, която Община Черноочене развива в подкрепа на хората, живеещи в материално лишение и в риск от социална изолация.

Приложение:

topal_obyad