Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот с идентификатор 24774.11.209 по Кадастралната карта на з-ще с. Дядовско, общ. Черноочене, за застрояване на „едноетажна селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, в това число и помещение за обитаване в нея“.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В община Черноочене е постъпило искане с вх.№94-00-2752 от 07.12.2023г. от Хазим Мехмед Реджеб за разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на собствения му имот с идентификатор 24774.11.209 с площ 2679 кв.м. – нива, осма категория по Кадастрална карта на з-ще с. Дядовско, със селскостопанска постройка за отглеждане на животни без промяна предназначение на земеделската земя, на основание чл.11, ал.2 от Наредба №19 от 25.10.2012г. за строителство в земеделски земи без промяна предназначението им. Относно инвестиционното намерение на собственика е издадено положително становище от Главния архитект на община Черноочене, като са посочени следните градоустройствени показатели: Плътност – до 20%; Интензивност – до 0,40; начин на застрояване – свободно, съгласно чл. 7, ал. 2 от Наредба № 19 от 25 октомври 2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им.
Има положително становище от ОДЗ – Кърджали с изх. № ПО-12-14-1/30.08.2022 г., където дава съгласие за изграждане на обект: „Едноетажна селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, в това число и помещение за обитаване в нея“.
Съгласно приложеното към заявлението задание достъпа до имота ще се осъществява по полски път – ПИ с идентификатор 24774.11.384 и през имоти с идентификатори 24774.11.788 и 24774.11.811 по КК на з-ще с. Дядовско, изоставени ниви, стопанисвани от община Черноочене.

Във връзка с гореизложеното предлагам на Общинския съвет- Черноочене да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и ал. 5 и чл.124б от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и чл. 8 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, Общински съвет – Черноочене

РЕШИ:

1. РАЗРЕШАВА изработването на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатори 24774.11.209 по КККР на землище с. Дядовско, община Черноочене – нива с площ 2679 кв.м., осма категория, за застрояване със селскостопанска постройка за отглеждане на животни, без промяна предназначение на земеделската земя, съгласно Наредба №19 от 25.10.2012 год. на МРРБ и МЗХГ, с градоустройствени показатели: Плътност – до 20%; Интензивност – до 0,40; начин на застрояване – свободно;
2. ОДОБРЯВА заданието по чл.125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатор 24774.11.209 по КККР на землище с. Дядовско, община Черноочене;
3. ИЗРАЗЯВА предварително съгласие за право на преминаване и право на прокарване през общински имоти с идентификатори 24774.11.778 и 24774.11.811 по КККР на з-ще с. Дядовско, изоставени ниви, стопанисвани от община Черноочене, като засегнатата площ ще се определи след разгледан и приет от ЕСУТ проект, за която площ допълнително ще се учреди право на преминаване и право на прокарване;
4. ОПРЕДЕЛЯ срок на валидност 1 година на предварително съгласие за право на преминаване по т.3 от настоящото Решение.

ПРЕДЛАГА
КМЕТ НА ОБЩИНА: ………………………
/ АЙДЖАН АХМЕД /
с. Черноочене
декември, 2023год.

Изготвил:………………………
арх. инж. Мюмюн Сюлейман
Главен архитект на община Черноочене

Съгласувал: ………………………
Наим Реджеб
Юрисконсулт