Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ на ПИ с идентификатор 14221.90.13 по КККР с. Габрово, одобрен със Заповед № РД-18-1287/26.06.2018 г. на ИД на АГКK, част от трасе, включено в инвестиционен проект на обект: „Реконструкция на път HKV 1125 /III-5504 /Караманци – Винево – Граница/ (община Минерални бани – Черноочене) /II-58/ от км 0+000 до км 6+700 – Участък от км 5+007 Граница общ.Минерални бани – Черноочене до км 6+700 /II-58/ “

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Настоящата преписка се внася за разглеждане във връзка с предстоящо извършване на основен ремонт на път HKV III-5504 /Караманци – Винево – Граница/ (община Минерални бани – Черноочене) – /II-58/, участък от км 5+007 до км 6+700, с цел постигане на по-голяма свързаност между община Черноочене и община Минерални бани, подобряване на носимоспособността на настилката, добро отводняване на пътя с оглед осигуряване условия за безопасност на движението.
Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ се предвижда да бъде с обхват от км 5+007 до км 6+090, засягащ в ПИ с идентификатор 14221.90.13 по КККР с. Габрово, одобрен със Заповед № РД-18-1287/26.06.2018 г. на ИД на АГКК, горска територия, част от трасе на общински път HKV 1125, разположен в землището на с. Габрово, община Черноочене, област Кърджали, западно от землищната граница с община Минерални бани, област Хасково.
Съгласно чл. 110, ал.1 т.5 от Закона за устройство на територията, за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия се изработва проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/.
Необходимостта от изработване на проект за Подробен устройствен план-Парцеларен план /ПУП-ПЗ/ е породена вследствие на геодезическо заснемане показващо действителното местоположение пътя засягащ и предвидения участък от км 5+007 до км 6+090, който е различен от нанесения път с идентификатор 14221.90.13 в одобрената КККР със Заповед № РД-18-1287/26.06.2018 г. на ИД на АГКК.

Във връзка с гореизложеното предлагам на Общинския съвет- Черноочене да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б от Закона за устройство на територията /ЗУТ, Общински съвет – Черноочене

РЕШИ:

1. РАЗРЕШАВА изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) на участък от км 5+007 до км 6+090 /ПИ с идентификатори 14221.90.13 по КККР на землище с. Габрово, община Черноочене/, горска територията, част от общински път HKV 1125, при спазване на разпоредбите на ЗУТ, Наредба № 8/14.06.2001г. за обем и съдържание на устройствени схеми и устройствени планове и Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, и други действащи законови и подзаконови нормативни уредби;
2. ОДОБРЯВА заданието по чл.125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) на участък от км 5+007 до км 6+090 /ПИ с идентификатор 14221.90.13по КККР на землище с. Габрово, община Черноочене/

ПРЕДЛАГА
КМЕТ НА ОБЩИНА: ………………………
/ АЙДЪН ОСМАН /
с. Черноочене
септември, 2023год.

Изготвили:………………………
арх. инж. Мюмюн Сюлейман
Главен архитект на община Черноочене

………………………
инж. Серкан Акиф
мл. експерт ,,ГС‘‘

Съгласувал: ………………………
Наим Реджеб
Юрисконсулт