Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Заявление с вх. № 94-00-1914/17.08.2023г. от Недялка Ванчева Иванова с искане за издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и план за застрояване (ПУП-ИПР и ПЗ) на ПИ с пл. сн. №68 по КРП с. Пчеларово и одобряване на Задание по чл.125 от ЗУТ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

В Общинска администрация Черноочене е постъпило заявление с вх. № 94-00-1914/17.08.2023г. от Недялка Ванчева Иванова с искане за издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и план за застрояване (ПУП-ИПР и ПЗ) на ПИ с пл. сн. №68 по КРП с. Пчеларово и одобряване на Задание по чл.125 от ЗУТ
Собственик на поземлен имот с пл. сн. №68 по КРП на с. Пчеларово от 1980г., съгласно Документ за собственост, вписан СВ – Кърджали с Акт. № 77, том II, дело 386/1991 г. е Недялка Ванчева Иванова.
Съгласно документа за собственост, ПИ с пл. сн. № 68 по КРП (Кадастрално-регулационния план) на с. Пчеларово, представлява дворно място ведно с построената двуетажна полумасивна жилищна сграда, паянтов навес и второстепенна сграда. Предложението за изработване на проект за ПУП-ИПР и ПЗ е изработен върху КРП (Кадастрално-регулационния план) на с. Пчеларово. Съгласно заданието по чл. 125 от ЗУТ се предвижда изграждане на жилищна сграда, както и преустройство и основен ремонт на съществуващата сграда, при следните параметри на застрояване: Н<10 м, плътност до 60%, Кинт= 1,2 и озеленяване мин. 40%, като линиите на застрояване са съобразени със съществуващата застройка в имота. Предвижда се основното застрояване да е свободно и свързано на допълващото застрояване. За свързаното допълващо застрояване разбираме, че има съгласие на съседа – Георги Ангелов Ванчев, тъй като е подадено заявление с вх. № 94-00-1864/09.08.2023 г., предвиждащо свързано допълващо застрояване между двата имота. ПИ с пл. сн. № 68 попада в обхвата на ПИ с идентификатор 58829.146.64 по КККР на с. Пчеларово, общ. Черноочене, одобрен със Заповед № РД- 18-1397 / 31.07.2018 г. на ИД на АГКК. Съгласно данните от кадастъра ПИ с идентификатор 58829.146.64 е със следните характеристики: вид собств. Стопанисвано от община, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 439 кв. м, стар номер 146064. Съгласно действащия ОУПО Черноочене, одобрен с Решение № 33 от 10.04.2018 г. ОбС-Черноочене, ПИ попада в „Жилищна устройствена зона с малка височина, плътност и интензивност на застрояване“ (Жм). Във връзка с гореизложеното предлагам на Общинския съвет- Черноочене да приеме следното РЕШЕНИЕ: На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чл. 18 от ЗОЗЗ, положително предложение №3 от 30.08.2023г. на главния архитект на община Черноочене и искане с № 94-00-1914/17.08.2023г. от Недялка Ванчева Иванова, Общински съвет - Черноочене РЕШИ: 1. РАЗРЕШАВА изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на ПИ с пл. сн. № 68 по КРП на с. Пчеларово, попадащ в обхвата ПИ с идентификатор 58829.146.64 по КККР на с. Пчеларово, общ. Черноочене, одобрен със Заповед № РД- 18-1397 / 31.07.2018 г. на ИД на АГКК, с цел промяна предназначение на имота от земеделска земя за неземеделски нужди, придружен с ВиК и Ел схеми, при спазване на разпоредбите на ЗУТ, Наредба № 8/14.06.2001г. за обем и съдържание на устройствени схеми и устройствени планове и Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, и други действащи законови и подзаконови нормативни уредби; 2. ОДОБРЯВА задание за изготвяне на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/, по чл.125 от ЗУТ, съставено от Възложителя, неразделна част от настоящото решение. ПРЕДЛАГА КМЕТ НА ОБЩИНА: ……………………… / АЙДЪН ОСМАН / с. Черноочене септември, 2023год. Изготвил:……………………… арх. инж. Мюмюн Сюлейман Главен архитект на община Съгласувал: ……………………… Наим Реджеб Юрисконсулт