Информация

Укрепване на общинския капацитет

Договор № BG05SFRP002-2.002-0012-C01
„Укрепване на общинския капацитет- община Черноочене”

В община Черноочене се проведе първата супервизия по Проекта

На 25 август 2023 година, в община черноочене се проведе първата шестмесчна супервизия на целевата група от пет общински служители по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFRP002-2.002-0012-C01, Проект „Укрепване на общинския капацитет- община Черноочене”, съфинансиран от Европейския съюз чрез програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 година.
Супервизита бе порведена от дипломиран психолог с опит на тема заявена от възлжителя на услугата : „Предотвратяване на „burn out” синдрома при работа с хора с тежки увреждания и техните близки”.
В съответствие с тематиката и по желание на служителите, супервизията се проведе сред природата – в парк община Черноочене.
Всички служители споделиха опит с проблемни моменти от работата си и получиха наставления от психолога за преодоляване на проблемите. При провеждане на следващата супервизия служителите ще попълнят тематични тестове за определяне нивото на стреса и необходимостта от предприемане на последващи мерки.
През месец септември предстои обучение на двама служители от целевата група, а до края на годината на още двама.