Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение №66 от 17.08.2023 г. за утвърждаването на училищната мрежа на територията на община Черноочене за учебната 2023/2024 година.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

По предложение на директорите на детските градини и училищата Общински съвет с.Черноочене с Решение №66 от 17.08.2023 г. утвърди училищната мрежа за учебната 2023/2024 година. На 01.09.2023 г. с вх. №06-09-158 до Кмета на Община Черноочене постъпи докладна записка от директора на ОУ“Н.Й.Вапцаров“ с.Лясково за настъпили промени в частта му за формирането на класове и паралелките в горепосоченото училище.
Разпределени в четири паралелки, както следва:
І клас – 3 учениꬬа + ІІІ клас – 5 ученикବ = 8 ученици – една слята поднормативна паралелка;
ІV клас – 5 ученика – ¬¬ една поднормативна самостоятелна паралелка;
V клас – 5 ученикବ + VІ клас – 2 ученика = 7 ученика – една слята поднормативна паралелка;
VІІ клас – 1 ученик – ¬¬ една поднормативна самостоятелна паралелка ;
Предвид създалата се ситуация предлагам Общинския съвет да вземе решение за настъпилите промени в формирането на класове и паралелки в ОУ“Н.Й.Вапцаров“ с.Лясково за учебната 2023/2024 година.

Предложение:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

Общински съвет с. Черноочене на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от същия закон, и с изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование, Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, Решение №346/05.05.2023 г. на Министерския съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за 2024 г. и докладна записка с вх.№06-09-158 от 01.09.2023 г. на директора на ОУ“Н.Й.Вапцаров“ с.Лясково.
1.Разрешава настъпилите промени в формирането на класове и паралелки в ОУ “Н.Й.Вапцаров“ с.Лясково за учебната 2023/2024 година, както следва:

ОУ ”Н. Й. Вапцаров” с.Лясково

І клас – 3 учениꬬа + ІІІ клас – 5 ученикବ = 8 ученици – една слята поднормативна паралелка;
ІV клас – 5 ученика – ¬¬ една поднормативна самостоятелна паралелка;
V клас – 5 ученикବ + VІ клас – 2 ученика = 7 ученика – една слята поднормативна паралелка;
VІІ клас – 1 ученик – ¬¬ една поднормативна самостоятелна паралелка ;

Общо ученици – 21 бр. в 4 – паралелки;
за дофинансиране – 47 ученици;

2. Настоящето Решение изменя и допълва Решение №66 от 17.08.2023 год. в т.3, като отменя текста отнасящ се за ОУ“Н.Й.Вапцаров“ с.Лясково и създава нов текст с предложените по горе класове и паралелки.

С уважение,
АЙДЪН АРИФ ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ
…………………………….

ИЗГОТВИЛ:
АЙТЕН ВЕЛИ

СЪГЛАСУВАЛ:
ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ“БЮДЖЕТ“
МЮМЮН БЕКИР