Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на подземен ел. кабел 20 kV с Възложител Атакан Салимов Салимов, Заявление с вх. № 94-00-1211/16.05.2023 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

В Общинска администрация Черноочене е постъпило заявление с вх. № 94-00-1211/16.05.2023 г. от Атакан Салимов Салимов за одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на подземен ел. кабел 20 kV от бъдещ трафопост в ПИ с идентификатор 38176.49.15 по КККР на з-ще с. Комунига, община Черноочене до стомано-решетъчен стълб №16 от ВЛ20kV ,,Женда‘‘, електрозахранена чрез ВЛ20kv ,,Божурци‘‘ от П/Ст ‘‘Арпезос‘‘110/20kV, с дължина 510м.
С Решение № 08 от 12.01.2023г. на ОбС Черноочене е разрешено изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на подземен ел. кабел 20kV.
С Подробния устройствен план – Парцеларен план се предвижда изграждане на подземен електрически кабел от бъдещ трафопост, разположен в границите на собствения поземлен имот с идентификатор 38176.49.15 по КККР на з-ще с. Комунига, община Черноочене до стомано – решетъчен стълб №16 от ВЛ20kV ,,Женда‘‘, разположен в ПИ с идентификатор 38176.50.3 по КККР на з-ще с. Комунига, община Черноочене, вид собственост: Държавна частна, вид територия: Територия на транспорта, НТП: ,,За ремонт и поддържане на траспортни средства‘‘, за което има предварително съгласие от областния Управител на област Кърджали.
ПУП-ПП е изработен в обхвата на поземлени имоти с идентификатори:
• 38176.49.11 по КККР на з-ще с. Комунига, вид собственост: Стопанисвано от общината, вид територия: Земеделска, НТП: Пасище;
• 38176.13.4 по КККР на з-ще с. Комунига, вид собственост: Общинска частна, вид територия: Земеделска, НТП: Дере;
• 38176.50.1 по КККР на з-ще с. Комунига, вид собственост: Общинска частна, вид територия: Земеделска, НТП: Пасище;
• 38176.13.5 по КККР на з-ще с. Комунига, вид собственост: Общинска частна, вид територия: Земеделска, НТП: Дере;
• 38176.50.3 по КККР на з-ще с. Комунига, вид собственост: Държавна частна, вид територия: Територия на транспорта, НТП: За ремонт и поддържане на транспортни средства;
• както и 38176.49.15 по КККР на з-ще с. Комунига, собственост на Възложителя, вид собственост: Частна, вид територия: Урбанизирана, НТП: За стопански двор;
Кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия на с. Комунига, община Черноочене, област Кърджали са одобрени със Заповед №РД-18-1394 от 31.07.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК.
Подробен устройствен план – Парцеларен план е изработен във връзка с обект: ,,ПУП-ПЗ за имоти с идентификатори 38176.49.14 и 38176.49.15 по КККР на с. Комунига, община Черноочене, област Кърджали, за застрояване на сгради за животновъдни ферми, селскостопански дейности, склад, фотоволтаична централа и трафопост‘‘
Проектът е разгледан и приет в заседание на ОбЕСУТ- Черноочене по т.2 от Протокол № 6 от 14.06.2023г.
Същият е обнародван в ДВ бр.59/11.07.2023 г. по реда на чл. 128, ал. 1 от ЗУТ и е обявен по реда на чл. 128, ал. 2 от закона, в сградата и в интернет страницата на общината. В едномесечния срок за обжалване не са постъпили възражения, предложения и искания по проекта за Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/.

Във връзка с гореизложеното предлагам на Общинския съвет-Черноочене да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/

РЕШИ:

ОДОБРЯВА проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на подземен ел. кабел 20 kV от бъдещ трафопост в ПИ с идентификатор 38176.49.15 по КККР на з-ще с. Комунига, община Черноочене до стомано-решетъчен стълб №16 от ВЛ20kV ,,Женда‘‘, електрозахранена чрез ВЛ20kv ,,Божурци‘‘ от П/Ст ‘‘Арпезос‘‘110/20kV.
Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в ,,Държавен вестник‘‘, пред Административен съд – гр. Кърджали.

ПРЕДЛАГА
КМЕТ НА ОБЩИНА: ………………………
/ АЙДЪН ОСМАН /
с. Черноочене
август, 2023год.

Изготвил:………………………
инж. Серкан Акиф
мл. експерт ,,ГС‘‘

Съгласувал: ………………………
Наим Реджеб
Юрисконсулт