Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Определяне на пазарна цена на имот частна общинска собственост за продажба.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В изпълнение на годишната Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2023 година и проявен интерес от инвеститори, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4; чл. 35, ал. 1; чл. 41, ал. 2 от ЗОС и във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 1; чл. 34, ал. 1 и чл. 43 от НРПУРОС, предлагам на Общинския съвет за обсъждане и определяне на пазарна цена за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на Застроен поземлен имот с пл.сн.№343 в кв.24 по плана на с. Комунига с площ 118 /сто и осемнадесет/ кв.м ведно с полумасивна стопанска сграда със застроена площ 91 /деветдесет и един/ кв.м. и паянтова стопанска сграда със застроена площ 27 /двадесет и седем/ кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост №1458/10.07.2023 г., оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 5 086,00 /пет хиляди и осемдесет и шест лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
Предвид гореизложеното предлагам Общинския съвет да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:

Общински съвет – Черноочене, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4; чл. 35, ал. 1; чл. 41, ал. 2 от ЗОС и във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 1; чл. 34, ал. 1 и чл. 43 от НРПУРОС, определя пазарна оценка за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на Застроен поземлен имот с пл.сн.№343 в кв.24 по плана на с. Комунига с площ 118 /сто и осемнадесет/ кв.м ведно с полумасивна стопанска сграда със застроена площ 91 /деветдесет и един/ кв.м. и паянтова стопанска сграда със застроена площ 27 /двадесет и седем/ кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост №1458/10.07.2023 г., оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 5 086,00 /пет хиляди и осемдесет и шест лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
Изготвил:
Ст. спец. „ОС”:
/Шафер Ахмед/

Съгласували:
Юрисконсулт:
/Наим Реджеб/

Директор – С уважение,
дирекция “ОА”: АЙДЪН ОСМАН
/Неджатин Салим/ КМЕТ НА ОБЩИНА