Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Разрешение за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост на поземлен имот с идентификатор 14221.90.13 по КККР на з-ще с. Габрово, част държавна собственост с НТП: За селскостопански път, горски ведомствен път в местност ,,Дервиш дуру‘‘ в полза на община Черноочене и определяне на път HKV III-5504 /Караманци – Винево – Граница/ (община Минерални бани – Черноочене) – /II-58/, като общински обект от първостепенно значение за община Черноочене

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Настоящата преписка се внася за разглеждане във връзка с предстоящо извършване на основен ремонт на път HKV III-5504 /Караманци – Винево – Граница/ (община Минерални бани – Черноочене) – /II-58/, участък от км 5+007 до км 6+700, с цел постигане на по-голяма свързаност между община Черноочене и община Минерални бани, подобряване на носимоспособността на настилката, добро отводняване на пътя с оглед осигуряване условия за безопасност на движението. Част от трасето на пътя засяга ПИ с идентификатор 14221.90.13 по КККР на з-ще с. Габрово, държавна собственост.
За целта е необходимо имота, който е частна държавна собственост да се прехвърли безвъзмездно в полза на община Черноочене, на основание чл.21, ал.6 от ЗОС и път HKV III-5504 /Караманци – Винево – Граница/ (община Минерални бани – Черноочене) – /II-58/ да се определи като общински обект от първостепенно значение за община Черноочене.
Необходимостта от безвъзмездно прехвърляне на правото на собственост на поземлен имот с идентификатор 14221.90.13 по КККР на з-ще с. Габрово и определяне на път HKV III-5504 /Караманци – Винево – Граница/ (община Минерални бани – Черноочене) – /II-58/, като общински обект от първостепенно значение за община Черноочене е във връзка с изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ и изработване на инвестиционен проект.
Във връзка с гореизложеното предлагам на Общинския съвет- Черноочене да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА /Закон за местното самоуправление и местната администрация/, чл.21, ал.6 и §1, т.6 от ДР на ЗОС /Закон за общинската собственост/, Общински съвет – Черноочене

РЕШИ:

1. ОПРЕДЕЛЯ път HKV III-5504 /Караманци – Винево – Граница/ (община Минерални бани – Черноочене) – /II-58/, като общински обект от първостепенно значение за община Черноочене.
2. РАЗРЕШАВА на Кмета на община Черноочене да поиска от Областна администрация Кърджали, безвъзмездно прехвърляне на правото на собственост на поземлен имот с идентификатор 14221.90.13 по КККР на з-ще с. Габрово, частна държавна собственост с НТП: За селскостопански, горски ведомствен път в местност ,,Дервиш дуру‘‘ в полза на община Черноочене.

ПРЕДЛАГА
КМЕТ НА ОБЩИНА: ………………………
/ АЙДЪН ОСМАН /
с. Черноочене
август, 2023год.

Изготвил:………………………
инж. Серкан Акиф
мл. експерт ,,ГС‘‘

Съгласувал: ………………………
Наим Реджеб
Юрисконсулт