Покана за заседание на Общински съвет

Покани за заседания

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М:

На 17.08.2023 година /четвъртък/, от 14,00 часа, в салона на читалище „Пробуда” – с.Черноочене, редовно заседание на Общински съвет – Черноочене при следния

ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладна записка от Бедрие Газиюмер – Председател на ОбС – Черноочене, относно отчет за дейността на Общински съвет –Черноочене и на неговите комисии за периода от началото на м. януари до края на м. юни 2023 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

2.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно годишен отчет за изпълнението на бюджета, отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз и отчет за състоянието на общинския дълг на Община Черноочене за 2022 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

3.Предложение от Сезгин Местан – Председател на Временната комисия за изготвяне на предложенията за съдебни заседатели за Районен съд-Кърджали за мандат 2023-2027 година
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

4.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост /приета с Решение № 71/06.08.2020 г. от протокол №05/06.08.2020 г. на Общински съвет – Черноочене/.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

5.Предложение от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно предложение за включване на детските градини в списъка на защитените детски градини на територията на община Черноочене за учебната 2023/2024 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

6.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно предложение за включване в списъка със защитените училища на територията на община Черноочене за учебната 2023/2024 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
7.Предложение от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно предложение за включване на детските градини в списъка на средищните детски градини на територията на община Черноочене за учебната 2023/2024 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
8.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно предложение за включване в списъка на средищните училища на територията на община Черноочене за учебната 2023/2024 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

9.Докладна записка от Айдън Осман – кмет на община Черноочене, относно приемане на училищната мрежа в Община Черноочене, Област Кърджали, за учебната 2023/2024 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

10. Докладна записка от Бедрие Газиюмер – Председател на ОбС – Черноочене, относно одобряване на разходите за командировки на Председателя на Общински съвет–Черноочене за първото полугодие на 2023 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

11.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно одобряване на проект за ПУП-специализирана устройствена схема за трасе на електрически кабел до 1 kV с Възложител Георги Русев Русев, Заявление с вх. № 94-00-1682/13.07.2023 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

12.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно разрешение за предоставяне на 25 кв.м. от ПИ с идентификатор 51994.802.107 по КККР на с.Нови пазар за транспортен достъп до ПИ с идентификатор 35047.8.420 по КККР на с.Каблешково, общ.Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

13.Допълнителни въпроси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/БEДРИЕ ГАЗИЮМЕР/