Съобщение

Съобщения, Материали до ОбС, Проекти на нормативни актове

Във връзка с публикуваната в интернет страницата на Община Черноочене на 10.07.2023 г. Доклад за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост /приета с Решение № 71/06.08.2020 г. от протокол №05/06.08.2020 г. на Общински съвет – Черноочене/, общинска администрация Черноочене съобщава на всички заинтересовани лица, че в срока по чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) няма постъпили предложения за изменение и допълнение на представения проект.
Проектът ще бъде внесен за обсъждане и приемане на следващото заседание на Общински съвет – Черноочене.

10.08.2023 г.

АЙДЪН ОСМАН
Кмет на Община Черноочене