С проект по линия на МИГ-а млад стоматолог оборудва кабинет в Черноочене

Новини

С ново оборудване се сдоби стоматологичен кабинет в село Черноочене по спечелено финансиране на проектно предложение за закупуване на специализирано оборудване. През месец април д-р Рамадан Нешад, управител на “Амбулаторията за индивидуална практика за първична медицинска помощ по дентална медицина „Р-Дент“ подписа административен договор по процедура от мярка „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” от Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група „Минерални бани – Черноочене“.
Д-р Рамадан Нешад е 32-годишен млад стоматолог, но с вече над 6 годишен опит. Той е възпитаник на Медицинския университет в Пловдив, специалност дентална медицина.
Професионалните му интереси са насочени към ортодонтията, детската дентална медицина и естетично-възстановителна стоматология.
В чернооченският здравен кабинет работят двама млади стоматолози.
Стойността на спечеления проект е в размер на около 87 000.00 лв., от които 75% са безвъзмездно финансово подпомагане.
Срокът за изпълнение на Договора е 24 месеца от подписването му.
С реализирането на инвестиционното намерение, се създаде лечебно заведение, отговарящо на съвременните изисквания за предлагане на този вид услуги. Постига се високо качество на предлаганите услуги, осигуряване на заетост, подобряване на конкуретоспособността на местната икономика и устойчиво развитие на бизнеса в сектор услуги, уточниха от ръководството на СНЦ МИГ „Минерални бани-Черноочене“.
Исмет ИСМАИЛ