„Укрепване на общинския капацитет- община Черноочене”

Укрепване на общинския капацитет

Договор № BG05SFRP002-2.002-0012-C01

Община Черноочене е бенефициент по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFRP002-2.002-0012-C01, Проект „Укрепване на общинския капацитет- община Черноочене”, съфинансиран от Европейския съюз чрез програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 година.
От 6 месеца община Черноочене получава подкрепа за успешно осъществяване на задълженията си по ЗХУ,ЗСУ и ЗЛП. В изпълнение дейностите по проекта в сградата на общинска администрация е разкрито и оборудвано едно работно място във фронт офис, в който се предоставят социални услуги по Закона за лична помощ и Закона за социалните услуги в частта, свързана с насочването от общината за ползване на социални услуги. На новоразкритото работно място от първи март работи специалист „Социален работник по ЗЛП и ЗХУ” – госпожа Найме Шакир, която информира и консултира граждани и потребители, относно съществуващите социални услуги, които имат право да ползват, условията и сроковете за тяхното ползване и заплащане. Госпожа Шакир обслужва над 100 ползватели на услугата „личен асистент” по ЗЛП, както и личните асистенти, които полагат грижи за тях.
През изминалите 6 месеца по ДДД „Асистентска подкрепа” са постъпили 23 заявления от кандидати за ползватели на услугата. На всички лица е извършена проверка за принадлежността към целевите групи, изготвена е предварителна оценка и лицата са насочени към доставчика на услугата.
В изпълнение на дейностите по проекта допълнителна квалификация са получили 3 служители от общинска администрация, ангажирани с политиките в социалната сфера чрез обучения проведени през месеците март, април и май, като един служител е присъствал на 3 обучения.
Успешното изпълнение на дейностите по проекта допринася за подобряване на качеството и ефективността на предлаганите от общината социални и интегрирани здравно-социални услуги.


На снимката: Госпожа Найме Шакир приема месечния отчет от личен асистент по ЗЛП.