Докладна записка

Материали до ОбС

от Айдън Ариф Осман – Кмет на община Черноочене област Кърджали

ОТНОСНО:Разрешение за изработване на проект за изменение в Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП – ПР/ за изменение на участък от улица между кв.17 и кв.13 , кв. 14 по плана на с.Пчеларово, общ.Черноочене

Уважаеми общински съветници,

В община Черноочене са постъпили заявление с вх.№94-00-479/09.02.2023год. и вх.№94-00-790/16.03.2023год. съответно от собственичката на идеална част от имот с пл.сн.№113, кв.14 с документ за собственост Нот.акт №162/2020г. и собственика на имот с пл.сн.№330 с документ за собственост Нот.акт №137/1978год. с искане за заку-пуване на придаващата се към съответния имот общинска земя, намираща се между имотната граница на имотите им и уличната регулационна линия т.е. уреждане на така наречените регулационни сметки и прилагане на уличната регулация. Поради това, че предвидената в плана улична регулация откъм страната на кв.17 засяга жилищна сграда т.е. уличната регулация предвижда отчуждаване и премахване на обитаваща се в мо-мента жилищна сграда, която е в добро състояние, а откъм страната на имот с пл.сн. №113 ел.стълбове от селищната мрежа Н.Н. попадат в придаваща се към частни имоти общинска земя , които стълбове подлежат на преместване във връзка с прилагането на уличната регулация, по-целесъобразно и по-икономично е да се измени уличната регулация между кв.17 и кв.13 ,кв. 14 с дължина към 180-200м, като с проекта за изме-нение на уличната регулация по възможност да се запазят годни за обитаване жилищ-ни сгради, засегнати от предвидената, но не реализирана улична регулация и да се съобрази със стълбовете от изградената ел.мрежа Н.Н. и с местоположението на асфалтираната преди години улица между кв.17 и кв.13 ,кв. 14 по плана на с.Пчеларово, общ.Черноочене от 1980год.
В тази връзка предлагам на Общинския съвет –Черноочене да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 и във връзка с чл.134, ал.2 т.1 и т.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/

Р Е Ш И:
1. Общинския съвет –Черноочене разрешава да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП-ПР/, с който да се измени предвидената в регулационния план на с. Пчеларово от 1980год. улица между кв.17 и кв.13 ,кв. 14 с дължина към 180-200м , като изменението се съобрази с изградената инженерна инфраструктура – асфалтирана улица и селищна ел. мрежа Н.Н. и с годни за обитаване жилищни сгради, като се запазят параметрите на улицата както са в регулационния план на с. Пчеларово от 1980год. /ширина на улицата и тротоарите и
техния брой/.
2. Одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за изработване на проект за изменение в Подробния устройствен план – План за регулация за изменение на улица в участъка й между кв.17 и кв.13 ,кв. 14 по плана на с.Пчеларово , общ.Черноочене от 1980год.

.
С УВАЖЕНИЕ !
КМЕТ НА ОБЩИНА:
/А. ОСМАН/
с.Черноочене
юни, 2023 год.

Съгласувал: юрисконсулт Н. Реджеб

изготвила:инж. Н.Милева