Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Именуване на улица в с.Черноочене, представляваща част от Републикански път І-5 през урбанизираната територия на с.Черноочене

Уважаеми общински съветници,

Законът за местно самоуправление и местна администрация предоставя в компетентност на Общинските съвети да решават самостоятелно въпроси в сферата на общинската собственост, образованието, здравеопазването, културата, социалните услуги, благоустрояването, устройството и развитието на територията на общината и други. За устройството на територията на общината и населените места в нея е изработен и одобрен с Решение №33 от 10.04.2018год. Общ устройствен план на община Черноочене. Подробните устройствени планове за населените места в община Черноочене са създадени преди 2001год. – на с.Петелово през 1956год., на с.Черноочене през 1982год., през 2001год. за централната част на с.Черноочене.
Подробните устройствени планове – регулационни и застроителни планове непрекъснато се актуализират, най-вече във връзка с инвестиционни намерения на общината и гражданите. За осъществяване на пътна връзка на построената общинска автогара в с.Черноочене с път І-5 “Хасково-Кърджали“ е необходимо да се проектира и изгради вдясно локално платно за обслужване имота на автогарата, имота на полицейския участък и двете жилищни сгради, което налага промени в регулационния план на Черноочене-център. За с.Черноочене, с.Нови пазар, с.Каблешково, с.Пряпорец и с.Среднево се изработиха Кадастрални карти, които обединяват имотите в населеното място и имотите в землището. За сега в създададените КККР за изброените населении места липсва информация за административните адреси на имотите в населените места.
Съгласно чл.21, ал.1, т.18 Общинските съвети имат правото да приемат решения за именуване и преименуване на улици, площади, инженерни съоръжения, вилни зони, курортни местности и други обекти с общинско значение. Въз основа на гореизложеното предлагам на Общинския съвет –Черноочене да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е

На основание чл.17, ал.1, т.2 и чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.1, т1 и т.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/

Р Е Ш И:
1. Участъкът от път І-5 “Хасково-Кърджали“ от км.327+161 до км.328+697, преминаващ през с.Черноочене, представляващ главна улица, ІV клас, да се именува улица “Европа”

2. Общинския съвет –Черноочене разрешава да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/, с който да се предвиди вдясно от съществуващата улица / път І-5/ в посока гр.Кърджали локално платно с една лента за транспортен достъп и обслужване на общинската автогара в с.Черноочене в имот с идентификатор 81236.502.14 /УПИ VІІ, кв. 2/, сградата на МВР /полицейския участък в с.Черноочене/ в имот с идентификатор 81236.502.21/УПИ ІІІ, кв. 2/, жилищната сграда в имот с идентификатор 81236.502.21 /УПИ ІІ, кв.2/ и жилищната сграда в имот с идентификатор 81236.502.34 /УПИ ІІ, кв. 7/ по КККР и Регулационния план на с.Черноочене, хобщ.Черноочене.

3. Одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за изработване на проект за изменение в Подробния устройствен план – План за улична регулация / ПУП – ПУР/ за предвиждане на локално улично платно за имоти 81236.502.14 /УПИ VІІ, кв. 2/, 81236.502.21 /УПИ ІІ, кв.2/ , 81236.502.21/УПИ ІІІ, кв. 2/ и 81236.502.34 /УПИ ІІ, кв. 7/ по КККР и Регулационния план на с.Черноочене, хобщ.Черноочене.

.
С УВАЖЕНИЕ !
КМЕТ НА ОБЩИНА:
/А. ОСМАН/
с.Черноочене
юни, 2023 год.

Съгласувал: юрисконсулт Н. Реджеб

изготвила:инж. Н.Милева