Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Взимане на решение „ВиК“ ООД, гр. Кърджали да сключи договор с „Български ВиК Холдинг“ ЕАД за оборотен заем.

Уважаеми дами и господа общински съветници,

На основание чл. 138, ал. 1, във вр. с чл. 139, ал. 1 от Търговския закон и чл. 17, ал. 1 от дружествения договор на «В и К» ООД – гр. Кърджали е свикано ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ на «В и К» ООД – гр. Кърджали, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение „ВиК“ ООД, гр. Кърджали да сключи договор с „Български ВиК Холдинг“ ЕАД за оборотен заем за финансиране на оперативни разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-1.016-0010-C01 от 07.10.2019 г., проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, България“, Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.” в размер 30 000 000.00лв. (тридесет милиона лева).
2. Разни.

Във връзка с гореизложеното на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, предлагам общинския съвет Черноочене да вземе следните

РЕШЕНИЯ:

По точка 1 от дневния дава съгласие „ВиК“ ООД, гр. Кърджали да сключи договор с „Български ВиК Холдинг“ ЕАД за оборотен заем за финансиране на оперативни разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-1.016-0010-C01 от 07.10.2019 г., проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, България“, Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.” в размер 30 000 000.00лв. (тридесет милиона лева).

По точка 2 от предстоящото заседание дава право на представителя на Община Черноочене да изрази становище и да гласува по целесъобразност, и винаги в полза на Община Черноочене;

С уважение,
Айдън Осман
Кмет на Община Черноочене