Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО:Разрешение за изработване на проект за изменение в Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП – ПР/ за урегулиране по имотни граници на поземлен имот с пл.сн.№115, кв.19 по плана на с.Житница, общ.Черноочене и заличаване на нереализиран участък от улица от о.т.10 до о.т.41, предвидена да премине през имота.

Уважаеми общински съветници,

В община Черноочене са постъпили заявления с вх.№94-00-1270/26.05.2023год. и №94-00-1348/31.05.2023год. от Мехмед Дурсун Реджеб – собственик на имот с пл.сн.№115, кв.19 по Кадастрално-регулационния план на с.Житница, одобрен със Заповед №28/07.02.1990г., с документ за собственост Договор за продажба с община Черноочене вх.№4713, Акт 72, том 17, партида 59082/31.10.2019год., с искане за урегулиране на имот с пл.сн.№115 по имотни граници и заличаване на част от улица, предвидена да преминава през поземлен имот с пл.сн.№115, кв.19 – участък от о.т.10 до о.т.41 с дължина към 150м, който не е реализиран към настоящия момент и с одобреното със Заповед №319/17.09.2003год. изменение в Регулационния план на с.Житница, с което улицата е изместена и преминава по асфалтирания общински път KRZ 1432Черноочене- Житница-Дядовско-Каняк /при сградата на кметството в с.Житница/, поради което необходимостта от улица в участъка о.т.10-о.т.41 е отпаднала
Собственикът на имот с пл.сн.№115, кв.19 има инвестиционни намерения за имота и в тази връзка предлагам на Общинския съвет –Черноочене да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 и ал.5 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.2 т.1 и т.6 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/

Р Е Ш И:
1. Общинския съвет –Черноочене разрешава да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП-ПР/, с който да се заличи предвидената в регулационния план на с. Житница от 1990год. улица в участъка й от О.Т. 10 – О.Т.41 с дължина към 150м и поземлен имот с пл.сн.№115, кв.19 да се урегулира по имотни граници.

2. Одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за изработване на проект за изменение в Подробния устройствен план – План за регулация за изменение /заличаване/ на улица в участъка й от О.Т.10 до О.Т.41 и урегулиране на поземлен имот с пл.сн.№115, кв.19 по плана на с.Житница, общ.Черноочене по имотни граници.