Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – устройствена план схема за трасето на подземен оптичен кабел за предоставяне на интернет услуги и телевизия през поземлен имот с идентификатор 58829.96.212 по Кадастралната карта на землище с. Пчеларово, общ.Черноочене

Уважаеми общински съветници,

В община Черноочене е постъпило искане вх.№54-00-34 от 15.05.2023год. от
доставчика на обществени електронни съобщения “ЖАННЕТ 14“ ООД с.Чифлик, област Кърджали, ЕИК203329889, за разрешаване изработване на специализирана план- схема на трасе на подземен оптичен кабел с дължина към 400м, който да премине от шахта от съществуващ подземен оптичен кабел, преминавщ край пътІ-5, през общински имот с идентификатор 58829.96.212 – селскостопански път, публична общинска собственост, до с.Пчеларово, като в селото пътя преминава в улица
Съгласно изискванията на чл.64, ал.2 от Закона за устройство на територията е необходимо да се изработи Подробен устройствен план /ПУП/-Специализирана план-схема за елементите на техническата инфраструктура, която да определи местоположението на оптичното трасе, дължината му, неговия сервитут и поземлените имоти, които ще бъдат засегнати от прокарването му. В случая кабела ще преминава само през един имот – ПИ 58829.96.212. За изработването на специализираната план-схема за трасето на подземния оптичен кабел е необходимо разрешение от Общинския съвет с.Черноочене.
В тази връзка предлагам на Общинския съвет –Черноочене да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е
Общинския съвет – с.Черноочене, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 и ал.5 и чл.124б от ЗУТ, чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и чл.8 от ЗОС

Р Е Ш И:
1. Общинския съвет – с.Черноочене дава разрешение на “ЖАННЕТ 14“ ООД с.Чифлик, област Кърджали, ЕИК203329889, да изработи проект на Подробен устройствен план – Специализирана план схема за трасе на “Подземен оптичен кабел през поземлен имот с идентификатор 58829.96.212 по КККР на з-ще с.Пчеларово, общ.Черноочене”.

2. Общинския съвет – с.Черноочене одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за изработване на проект Подробен устройствен план – Специализирана план схема за трасе на “Подземен оптичен кабел през поземлен имот с идентификатор 58829.96.212 по КККР на з-ще с.Пчеларово, общ.Черноочене”.
3. Общинския съвет – с.Черноочене изразява предварително съгласие за право на преминаване на подземен оптичнен кабел с дължина към 400м през общински имот с идентификатор 58829.96.212 – селскостопански път, публична общинска собственост по Кадастралната карта по КККР на з-ще с.Пчеларово, общ.Черноочене.

4. Общинския съвет – с.Черноочене определя срок на валидност 1година на предварителното съгласие за право на преминаване по т.3 от настоящото Решение.

С УВАЖЕНИЕ
КМЕТ НА ОБЩИНА:
/А. ОСМАН /

м.юни 2023год.

Съгласувал:
юрисконсулт Н. Реджеб

изготвила:инж. Н.Милева