Успешно приключи въвеждащото обучение по Проекта

Грижа в дома

Успешно приключи въвеждащото обучение на кандидатите за персонал на Център за социални услуги в домашна среда по Проект „Грижа в дома”- община Черноочене, Договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05SFRP002-2.001-0044-C01, съфинансиран от Европейския съюз чрез програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 година.

Еднодневно обучение по проекта преминаха една медицинска сестра, и 40 кандидати за длъжността „домашен санитар” и „разносвач на храна”. Участниците, разделени в три групи в два последователни дни усвояваха практически знания в хоспис „Добролюбие” – град Кърджали. Преди практическото обучение участниците усвояваха теоретични знания по нормативната уредба и етичните стандарти при предоставяне на социални услуги, оказване на първа помощ,  здравословни и безопасни условия на труд, задължения по длъжностна характеристика. След обучението всички участници успешно преминаха тест и получиха необходимия за заемане на длъжността сертификат. Въвеждащо обучение преминаха и включените в списъка на резервите кандидати за персонал.

От първи март 28 домашни санитари, 4 разносвачи на храна, 4 медицински сестри, социален работник, психолог и рехабилитатор полагат грижи в дома, като обслужват 113 ползватели на услугата, съгласно индикираните им потребности в изготвените индивидуални оценки.

Броят на желаещите кандидати за ползватели на услугата е изключително голям и с наличния финансов и административен ресурс общината успява да достави грижа в дома на 20 ползватели повече от определения в стандарта брой.

За подобряване качеството и ефективността на предоставените грижи за персонала на Центъра е създаден и се поддържа сайт за инетрактивно самостоятелно обучение и надграждане на знанията, а през месец септември всички служители ще преминат и еднодневно присъствено надграждащо обучение.