Укрепване на общинския капацитет – община Черноочене

Укрепване на общинския капацитет

Договор № BG05SFRP002-2.002-0012-C01

Община Черноочене е бенефициент по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFRP002-2.002-0012-C01, Проект „Укрепване на общинския капацитет- община Черноочене”, съфинансиран от Европейския съюз чрез програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 година.
От 01.03.2023 година в сградата на общинска администрация е разкрито и оборудвано едно работно място във фронт офис, в който се предоставят социални услуги по Закона за лична помощ и Закона за социалните услуги в частта, свързана с насочването от общината за ползване на социални услуги. На новоразкритото работно място от първи март работи специалист „Социален работник по ЗЛП и ЗХУ”, който информира и консултира граждани и потребители, относно съществуващите социални услуги, които имат право да ползват, условията и сроковете за тяхното ползване и заплащане. Служителят оказва съдействие и консултира лицата за избор на подходяща за тях социална услуга, оказва методическа помощ при попълване на заявленията по прилагане на Закона за лична помощ при предоставяне на механизма „Лична помощ“, извършва контрол върху качеството на предоставените услуги и поддържа досиетата на личните асистенти и потребителите.
В изпълнение на дейностите по проекта допълнителна квалификация ще получат 5 служители от общинска администрация, ангажирани с политиките в социалната сфера чрез обучения, финансирани по Проекта. Обучението на първите двама служители ще се проведе на 16 март.
Като резултат ще бъде подобрено качеството и ефективността на предлаганите от общината социални и интегрирани здравно-социални услуги.