Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план -План за застрояване / ПУП-ПЗ/ на поземлен имот с идентификатор 69657.501.172 по Кадастралната карта на землище с.Стражница, общ.Черноочене, за промяна предназначение на земеделска земя за нужди на собствениците и застрояване с фотоволтаична централа съгласно предвижданията на Общия устройствен план на община Черноочене.

Уважаеми общински съветници,

Постъпило е Заявление с вх.№94-00-510 от Мария Найденова Чилова и «ГЕТИКС» ЕООД с ЕИК 201627036 , собственици на имот с идентификатор 69657.501.172 по КККР на землище с.Стражница, общ.Черноочене, с документ за собственост Нотариален акт №94, том 7, рег.№1837, д.№1318 от 26.06.2020год. и Нотариален акт №154, том 4, рег.№19443, д.№707 от 16.12.2021год. с искане да им се разреши изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПРЗ/ на поземлен имот с идентификатор 69657.501.172 по КККР на землище с.Стражница с цел промяна предназначението на земеделската земя и застрояване съгласно предвижданията на Общия устройствен план на община Черноочене с фотоволтаична централа.
В тази връзка предлагам на Общинския съвет –Черноочене да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл. 124а, ал.1 и ал.5 и 124б, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, и заявление вх.№94-00-510/14.02.2023г. при общ.Черноочене,

Р Е Ш И:

Общински съвет – Черноочене одобрява заданието и разрешава на собстве-ниците Мария Найденова Чилова и «ГЕТИКС» ЕООД с ЕИК 201627036 на имот с идентификатор 69657.501.172 по КККР на землище с.Стражница, общ.Черноочене предвиден в Общия устройствен план на община Черноочене като “Т17” – територия за фотоволтаична централа , да изработят при спазване на разпоредбите на Наредба №8 за обем и съдържание на устройствени схеми и планове и Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, проект за Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП – ПЗ/ на имот с идентификатор 69657.501.172 и площ 49800кв.м. по Кадастралната карта на землище с.Стражница , общ.Черноочене, за промяна предназначение на земеделската земя и застрояване с фотоволтаична централа.

С УВАЖЕНИЕ !
КМЕТ НА ОБЩИНА:
/А. ОСМАН / с.Черноочене
февруари, 2023год.

Съгласувал: юрисконсулт Н. Реджеб

изготвила:инж. Н.Милева