Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за пострадалите от земетресението в Република Турция

Уважаеми общински съветници,

На 06 февруари 2023 година опустошително земетресение разтърси големи райони на Република Турция . Има много жертви и ранени. Разрушени са хиляди сгради и жилища като много хора са без дом и подслон. Нуждата от материална и нематериална помощ е неотложна.
Гражданите на община Черноочене изразяват съпричастност и солидарност към пострадалите хора в тези райони.
По инициатива на общината са проведени различни кампании за набиране на помощи, като много граждани и фирми направиха своите дарения.
Община Черноочене, като административна единица и разпоредител с бюджетни средства също може да се включи в дарителската кампания, като израз на съпричастност и съчувствие към пострадалите.
След обсъждане с ръководството на общината предлагам на ОбС от бюджета за 2023 г. да се отпусне еднократна финансова помощ в размер на 8 000 /осем/ хиляди лева, която да се преведе по специална сметка за пострадалите.
Предвид гореизложеното, моля да се вземе следното решение:

РЕШЕНИЕ – ПРОЕКТ

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, и ал.2 от ЗМСМА ОбС – Черноочене

РЕШИ:

1. Дава съгласие за отпускане на еднократна финансова помощ в размер на
8 000 /осем/ хиляди лева, която да бъде преведена по специална сметка на пострадалите от земетресението в Република Турция
2. Средствата по т. 1 да бъдат осигурени от източник на финансиране – Местни приходи.
3. Помощта да се отрази във функция 2 – „Отбрана и сигурност“ в дейност 284 „Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии“ в параграф 4214 „Помощи и дарения по решение на общински съвет“.
4. Упълномощава кмета на община Черноочене да предприеме последващите действия по изпълнение на настоящото решение.

С уважение,

Кмет на Община:
/Айдън Осман/

Съгласувано:
Гл. специалист „Бюджет“:
/ Мюмюн Бекир/