Покана за заседание на Общински съвет

Покани за заседания

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М:

На 22.02.2023 година /сряда/, от 14,00 часа, в салона на читалище „Пробуда” – с.Черноочене, редовно заседание на Общински съвет – Черноочене при следния

ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно отчета за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Черноочене за 2022 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

2.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно проект на Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Черноочене за 2023 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

3.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

4.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно разпределение на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи, определени с чл. 51 от ЗДБРБ за 2022 г. и чл. 1, ал. 1, т. 1 от ПМС №229/29.07.2022 г. по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи през 2023година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

5.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно приемане на Решение за одобрение на ПУП – устройствена план схема за трасето на оптична кабелна линия за етап «Подземна оптична кабелна линия през ПИ03410.10.53 и ПИ03410.10.54 по КККР на з-ще с.Бели вир, общ.Черноочене», от обект: «Кабелна електронна съобщителна мрежа в землищата на с.Лясково, с.Петелово, с.Нови пазар, с.Железник, с.Божурци, с.Бели вир, с.Среднево, с.Вождово и с.Драганово, общ.Черноочене».
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

6.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно приемане на решение за кандидатстване пред СНЦ „МИГ Минерални бани-Черноочене” по Стратегията за водено от общностите местно развитие, одобрена по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. с проект „Реконструкция на „Къща за представяне и експониране на местното културно и битово наследство“ в УПИ XVI-47, кв. 10 по Кадастрално-регулационния план на с. Пчеларово, общ. Черноочене, обл. Кърджали“.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
7.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно безвъзмездно предоставяне на общински недвижим имот за управление на Агенция за социално подпомагане – Регионална дирекция за социално подпомагане – Кърджали.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
8.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно кандидатстване с проект „Основен ремонт, реконструкция и изграждане на площадки за игри и благоустрояване на двора на ДГ ‘‘ЗНАМЕ НА МИРА‘‘ с.Черноочене, общ.Черноочене, обл.Кърджали”.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

9.Докладна записка от Айдън Осман – кмет на община Черноочене, относно гласуване на решения по дневен ред на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на „Асоциация по ВиК – Кърджали“ и определяне на мандата и позицията по точки, посочени в дневния ред на заседанието.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

10.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно определяне размера на дневния оклад за храна в детските градини на територията на община Черноочене, считано от 01.02.2023 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

11.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно утвърждаване на Културен календар на Община Черноочене, област Кърджали, за 2023 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

12.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно разходване на месечните обезпечения и отчисления за 2023г. по чл. 60, ал.2, т.1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

13.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно отпускане на еднократна финансова помощ за пострадалите от земетресението в Република Турция.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

14.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно разрешение за изработване на Подробен устройствен план -План за застрояване / ПУП-ПЗ/ на поземлен имот с идентификатор 69657.501.172 по Кадастралната карта на землище с.Стражница, общ.Черноочене, за промяна предназначение на земеделска земя за нужди на собствениците и застрояване с фотоволтаична централа съгласно предвижданията на Общия устройствен план на община Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

15.Допълнителни въпроси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/БEДРИЕ ГАЗИЮМЕР/