Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Отчета за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Черноочене за 2022 година.

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Решение №04/06.02.2020 год. на ОбС – Черноочене беше приета Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост за периода 2019 – 2023 година, в изпълнение на която с Решение №05/04.03.2022 г. на ОбС – Черноочене се прие годишната Програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Черноочене за 2022 година.

Управлението на общинската собственост през изминалата 2022 година се извършваше в съответствие с разпоредбите и изискванията на ЗОС и НРПУРОС на ОбС – Черноочене.

През отчетната 2022 година сключените разпоредителни сделки с имоти общинска собственост са общо 17 броя /приложение/, сключените договори за управление на имоти общинска собственост са 355 броя /земеделски земи, мери и пасища, помещения и терени/.

Приходите от разпореждане с недвижими имоти общинска собственост възлизат общо на 151 513 лв., от управление на имоти общинска собственост /наеми на терени, помещения, земеделски земи и др./ възлизат на 290 977 лв. или общо приходи от управление и разпореждане с общинска собственост възлизат на 442 490 лв.

Разходите за поддържане, придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2022 година възлизат на 178 026,98 лв. /текущи ремонти, пазарни оценки и др./.

През изминалата 2022 година са съставени общо 182 броя актове за общинска собственост, от които 92 броя за публична общинска собственост и 90 броя за частна общинска собственост.

Проведени са 5 публични търга в изпълнение на Решения на Общински съвет – Черноочене, за които са изготвени и предоставени 274 комплекта тръжни документи.

Продължава обследването и актуването на имотите публична и частна общинска собственост в границите на населените места и землищата.

 

Предвид горе изложеното предлагам, Общинския съвет – Черноочене да приеме следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

На основание чл. 21, ал. 1 т. 24 от ЗМСМА, чл. 66а от ЗОС и във връзка с чл. 4, ал. 2 от НРПУРОС, Общински съвет – Черноочене приема отчета за изпълнение на Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Черноочене за 2022 година.

 

 

Изготвил:

Ст. спец. „ОС”:

               /Шафер Ахмед/

 

Съгласували:

Юрисконсулт:

  /Наим Реджеб/                               

                        

Директор –

дирекция „ОА”:                                         

     /Неджатин Салим/                                                         

               

  С уважение,

АЙДЪН ОСМАН

КМЕТ НА ОБЩИНА

 

Приложение към отчета.

Списък на разпоредителните сделки през 2022 година в Община Черноочене

 

Описание на имота

1 Неурегулиран поземлен имот №75 с площ 250 м.кв. по плана на с Ябълчени, общ. Черноочене, обл. Кърджали.
2 Незастроен УПИ I в кв.9 с площ 300 кв.м. по плана на с. Железник, общ. Черноочене, обл. Кърджали.
3 Незастроен УПИ II в кв.9 с площ 784,55 кв.м. по плана на с. Железник, общ. Черноочене, обл. Кърджали.
4 Незастроен УПИ III в кв.9 с площ 776 кв.м. по плана на с. Железник, общ. Черноочене, обл. Кърджали.
5 Поземлен имот с идентификатор 81236.501.582 с площ 874 кв.м. по КККР на с. Черноочене, общ. Черноочене, обл. Кърджали.
6 Незастроен УПИ III в кв.19 с площ 733,33 кв.м. по плана на с. Житница, общ. Черноочене, обл. Кърджали.
7 Незастроен УПИ XXV в кв.1 с площ 621 кв.м. по плана на с. Железник, общ. Черноочене, обл. Кърджали.
8 Едноетажна полумасивна сграда със застроена площ 48,60 кв. м, състояща се от две стаи и входно антре. Находяща се в ПИ с пл.сн.№187 в кв. 17 по плана на с. Житница, oбщ. Черноочене, обл. Кърджали.
9 Поземлен имот с идентификатор 58731.703.223 с площ 572 кв.м по КККР на с. Пряпорец, общ. Черноочене, обл. Кърджали.
10 Поземлен имот с идентификатор 68415.603.41 с площ 618 кв.м по КККР на с. Среднево, общ. Черноочене, обл. Кърджали.
11 Поземлен имот с идентификатор 58731.703.84 с площ 472 кв.м по КККР на с. Пряпорец, общ. Черноочене, обл. Кърджали.
12 Право но строеж върху заст. Петно №1 с площ 30,50 кв.м. и РЗП 91,50 кв.м., находящ се в УПИ ІІ-18, кв. 22 в с. Черноочене – център с идентификатор 81236.502.18.
13 Незастроен УПИ VIII в кв. 1 с площ 514 / кв.м. по плана на с. Драганово, общ. Черноочене, обл. Кърджали.
14 Поземлен имот с идентификатор 68415.603.20 с площ 485 кв.м по КККР на с. Среднево, общ. Черноочене, обл. Кърджали.
15 Незастроен УПИ I в кв.5 с площ 630 кв.м. по плана на с. Ябълчени, общ. Черноочене, обл. Кърджали.
16 Поземлен имот с идентификатор 81236.501.614 с площ 693 кв.м по КККР на с. Черноочене, общ. Черноочене, обл. Кърджали.
17 Поземлен имот с идентификатор 58731.703.222 с площ 591 кв.м по КККР на с. Пряпорец, общ. Черноочене, обл. Кърджали.

 

Изготвил:

Ст. спец. „ОС“:     

                           /Шафер Ахмед/