Обява

Търгове

На основание чл. 50 от НРПУРОС на ОбС – Черноочене, Заповед №44 от 30.01.2023 г. на Кмета на община Черноочене и Решения №№37/05.06.2014 г.; №37/05.06.2014 г.; №08/04.03.2022 г.; №67/18.07.2022 г.; 77/29.08.2022 г.; №№99, 101, 106/14.11.2022 г. на ОбС – Черноочене,

ОБЯВЯВАМ:

Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 17.02.2023 г. от 10,00 часа в салона на общината в с. Черноочене за:

I. За продажба на:
1. Незастроен УПИ VІ в кв. 29 с площ 745 кв.м. по плана на с. Комунига, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1411/06.10.2022 г. с начална тръжна цена 4 393,00 /четири хиляди триста деветдесет и три лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
2. Незастроен УПИ VІI в кв. 29 с площ 700 кв.м. по плана на с. Комунига, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1412/06.10.2022 г. с начална тръжна цена 4 128,00 /четири хиляди сто двадесет и осем лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
3. Незастроен УПИ VІII в кв. 29 с площ 605 кв.м. по плана на с. Комунига, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1413/06.10.2022 г. с начална тръжна цена 3 568,00 /три хиляди петстотин шестдесет и осем лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
4. Незастроен УПИ IX в кв. 29 с площ 600 кв.м. по плана на с. Комунига, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1414/06.10.2022 г. с начална тръжна цена 3 538,00 /три хиляди петстотин тридесет и осем лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
5. Незастроен УПИ І в кв. 30 с площ 510 кв.м. по плана на с. Комунига, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1415/06.10.2022 г. с начална тръжна цена 3 011,00 /три хиляди и единадесет лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
6. Незастроен УПИ VII-7 в кв. 2 с площ 540 кв.м. по плана на с. Комунига, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1377/06.07.2022 г., с начална тръжна цена 6 523,00 /шест хиляди петстотин двадесет и три лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
7. Незастроен УПИ VIII-7 в кв. 2 с площ 600 кв.м. по плана на с. Комунига, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1378/06.07.2022 г., с начална тръжна цена 7 247,00 /седем хиляди двеста четиридесет и седем лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
8. Незастроен УПИ II в кв. 19 с площ 739,42 кв.м. по плана на с. Житница, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1255/22.02.2022 г., с начална тръжна цена 7 552,00 /седем хиляди петстотин петдесет и два лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
II. Отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд за срок от пет стопански години:
1. Поземлен имот с идентификатор 58829.2.55 в землището на с. Пчеларово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 54 509 кв.м., категория на земята – осма, актуван с Акт за частна общинска собственост №1428/30.01.2023 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 599,60 /петстотин деветдесет и девет лв. и 60 ст./ лв.
2. Поземлен имот с идентификатор 38176.7.534 в землището на с. Комунига, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 11 140 кв.м., категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1400/08.09.2022 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 111,40 /сто и единадесет лв. и 40 ст./ лв.
3. Поземлен имот с идентификатор 38176.7.627 в землището на с. Комунига, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 20 159 кв.м., категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1403/08.09.2022 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 201,59 /двеста и един лв. и 59 ст./ лв.
4. Поземлен имот с идентификатор 38176.4.557 в землището на с. Комунига, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 36 633 кв.м., категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1402/08.09.2022 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 366,33 /триста шестдесет и шест лв. и 33 ст./ лв.
5. Поземлен имот с идентификатор 38176.2.506 в землището на с. Комунига, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 57 538 кв.м., категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1405/08.09.2022 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 575,38 /петстотин седемдесет и пет лв. и 38 ст./ лв.
6. Поземлен имот с идентификатор 38176.5.516 в землището на с. Комунига, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 5 400 кв.м., категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1404/08.09.2022 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 54,00 /петдесет и четири лв. и 00 ст./ лв.
7. Поземлен имот с идентификатор 38176.7.540 в землището на с. Комунига, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 16 781 кв.м., категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1401/08.09.2022 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 167,81 /сто шестдесет и седем лв. и 81 ст./ лв.
8. Поземлен имот с идентификатор 38176.5.554 в землището на с. Комунига, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 45 398 кв.м., категория на земята – осма, актуван с Акт за частна общинска собственост №1406/08.09.2022 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 499,38 /четиристотин деветдесет и девет лв. и 38 ст./ лв.

III. Отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд за срок от десет стопански години:
1. Поземлен имот с идентификатор 02261.2.90 в землището на с. Бакалите, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 11 757 кв.м., категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1422/24.11.2022 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 117,57 /сто и седемнадесет лв. и 57 ст./ лв.
2. Поземлен имот с идентификатор 10700.4.32 в землището на с. Верско, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 32 158 кв.м., категория на земята – осма, актуван с Акт за частна общинска собственост №1421/24.11.2022 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 353,74 /триста петдесет и три лв. и 75 ст./ лв.
3. Поземлен имот с идентификатор 55568.17.24 в землището на с. Патица, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 76 834 кв.м., категория на земята – осма, актуван с Акт за частна общинска собственост №1409/26.09.2022 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 845,17 /осемстотин четиридесет и пет лв. и 17 ст./ лв.
4. Поземлен имот с идентификатор 55568.19.34 в землището на с. Патица, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 10 706 кв.м., категория на земята – осма, актуван с Акт за частна общинска собственост №1410/26.09.2022 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 117,77 /сто и седемнадесет лв. и 77 ст./ лв.
5. Поземлен имот с идентификатор 55568.22.1 в землището на с. Патица, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 13 009 кв.м., категория на земята – осма, актуван с Акт за частна общинска собственост №1408/26.09.2022 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 143,10 /сто четиридесет и три лв. и 10 ст./ лв.

Тръжната документация да се продават в Информационния център на община Черноочене до 16,00 часа на 15.02.2023 г. на цена 15,00 лв. без ДДС.
Заявления от кандидатите за участие да се приемат в Информационния център на община Черноочене до 16,00 часа на 16.02.2022 г.
Кандидатите за участие в търга да внасят депозитна вноска в размер 30 % върху началната тръжна цена в касата на общината или по банкова сметка на общината – „Инвестбанк“ АД, ФЦ Хасково, офис Кърджали, IBAN: BG69IORT80313307000003 ; BIC: IORTBGSF.
Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и съгласуване с общинската администрацията.

АЙДЪН ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА