Обява

Обяви, Укрепване на общинския капацитет

Във връзка с изпълнение на проект № BG05SFPR002-2.002-0012- С01 „Укрепване на общинския капацитет – Община Черноочене“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ ОБЯВЯВА

Процедура за подбор на персонал за позиция
Специалист, „Социален работник по ЗЛП и ЗХУ“ за периода 01.03.2023 г.- 01.09.2024 година

Цели на проекта:
Целта на проекта е укрепване на общинския капацитет и ускоряване предоставянето на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението чрез разкриване на фронт-офис за социални услуги.
Цели на Процедурата: Предоставяне на интегрирана подкрепа на общините в изпълнението на правомощията им по Закона за социални услуги (ЗСУ), Закона за хора с увреждания (ЗХУ) и Закона за личната помощ (ЗЛП), което ще позволи плавното и безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ и ще ускори предоставянето на по-ефективна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението ни.

I. Минимални изисквания за позиция: Специалист „Социален работник по ЗЛП и ЗХУ“
• Образователна степен: висше образование;
• Степен: минимум бакалавър;
• Професионален опит: не се изисква – наличието на доказан опит по специалността ще се счита за предимство.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
• Професионална област: образование в областта на социалните дейности и/или хуманитарни науки (психология, педагогика, икономика, право), както и образование в областта на здравеопазването.
• Компютърни умения: компютърна грамотност – работа с текстообработващи компютърни програми Excel, Word;
• Познаване на нормативната уредба в областта на предоставяне на социални услуги;
• Професионален опит в областта на социалните, здравните или образователните дейности;
• Познания в спецификата на социалната работа с различни уязвими групи, както и мотивация за работа с тях.

Основни задължения:
• Информиране и консултиране на граждани и потребители на социални услуги, относно съществуващите социални услуги, които имат право да ползват, условията и сроковете за тяхното ползване и заплащане;
• Оказване на съдействие и консултиране на лицата за избор на подходяща/и за тях социална услуга/и;
• Прилагане на ЗЛП при предоставяне на механизма „Лична помощ“;
• Прилагане на ЗХУ;
• Участие в работата по анализиране, планиране и развитие качеството на социалните услуги.

II. Документи за кандидатстване:
Заинтересованите кандидати следва да представят следните документи:
– Заявление по образец;
– Автобиография, с подробно описание на изискуемите квалификации и опит по образец;
– Декларация лични данни по образец;
– Декларация по образец.

III. Етапи на подбора:
Етап 1: Документална проверка (селекция по документи);
Етап 2: Събеседване, тест;
Етап 3: Класиране.

IV. Срок на подаване на документи:
Срок за подаване на документите – от 01.02.2023 година до 06.02.2023 година, 16,30 часа.

V. Начин на подаване на документи:
Документите могат да се получават и подават в деловодството или стая № 14 на Община Черноочене на адрес: улица „Шеста”, № 9 , всеки работен ден (понеделник-петък) от 8,30 до 16,30 часа.