Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Основен ремонт, реконструкция и изграждане на площадки за игри и благоустрояване на двора на ДГ ‘‘ЗНАМЕ НА МИРА‘‘ с.Черноочене, общ.Черноочене, обл.Кърджали”

УВАЖАЕМИ СЪВЕТНИЦИ,

Община Черноочене е с намерение да кандидатства по Проект “КРАСИВА БЪРГАРИЯ” през 2023 г. по Мярка М02 „Основен ремонт, реконструкция и изграждане на площадки за игри и благоустрояване на двора на ДГ ‘‘ЗНАМЕ НА МИРА‘‘ с.Черноочене, общ.Черноочене, обл.Кърджали”.
Съгласно условията за финансиране на програмата максималният бюджет за едно проектно предложение (за един обект) – е от 60 000 до 450 000 лв. с ДДС, от които Проект “КРАСИВА БЪРГАРИЯ” финансира до 120 000 лв. Съфинансиране от кандидата трябва да бъде най-малко 50% от общата стойност на бюджета.
Проектната стойност на обекта за СМР е 162 616 лв. Предвид условията на програмата кандидатстваме за финансиране в размер на 172 996лв.(СМР + 6% – за организация, оперативно управление и контрол), от които 89 958лв. са собствен принос, които ще бъдат осигурени от целева субсидия за капиталови разходи.
Предлагам на Общински съвет на основание чл.21, ал1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА да приеме следното
РЕШЕНИЕ:
1. Дава съгласие за кандидатстване с проект „Основен ремонт, реконструкция и изграждане на площадки за игри и благоустрояване на двора на ДГ ‘‘ЗНАМЕ НА МИРА‘‘ с.Черноочене, общ.Черноочене, обл.Кърджали” пред Проект „Красива България” през 2023 г.
2. Одобрява съфинансиране от целева субсидия за капиталови разходи в размер на 89 958 лв.
Съгласувал:
Юрисконсулт:
/Н. Реджеб/
КМЕТ НА ОБЩИНА:
/А.ОСМАН/