Укрепване на общинския капацитет

Укрепване на общинския капацитет

Договор № BG05SFRP002-2.002-0012-C01
„Укрепване на общинския капацитет – община Черноочене”

На 16 декември 2022 година, кметът на община Черноочене Айдън Осман подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFRP002-2.002-0012-C01, Проект „Укрепване на общинския капацитет- община Черноочене”, съфинансиран от Европейския съюз чрез програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 година.
Безвъзмездната финансова помощ в размер на 45 137 лева е предназначена за изпълнение на следните дейности: Разкриване и оборудване на фронт офис /едно работно място/ за социален работник по Закона за лична помощ и Закона за хората с увреждания; наемане, обучение и супервизия на персонала по ЗЛП/ЗХУ, както и по Закона за социалните услуги в частта, свързана с насочването от общината за ползване на социални услуги ; изготвяне на анализ за потребностите от социални услуги ; изготвяне на програма за развитие качеството на социалните услуги в община Черноочене.
Продължителността на проекта е 19 месеца, а срокът на изпълнение 01.02.2023 – 01.09.2024 година.
В изпълнение дейностите по Проекта ще бъде разкрит фронт- офис, оборудвано работно място и за период от 18 месеца в общинска администрация ще бъде назначен специалист „Социален работник по ЗЛП и ЗХУ” с основни задължения: информиране и консултиране на граждани и потребители на социални услуги, относно съществуващите социални услуги, които имат право да ползват, условията и сроковете за тяхното ползване и заплащане; оказване на съдействие и консултиране на лицата за избор на подходяща/и за тях социална услуга/и; прилагане на Закона за лична помощ при предоставяне на механизма „Лична помощ“ и Закона за хората с увреждания; участие в работата по анализиране, планиране и развитие качеството на социалните услуги.
Приемът на заявления за позицията започва от 1 до 6 февруари 2023 година, като паралелно ще бъде определено лице, служител на общинска администрация за изпълнение на задълженията на общината по Закона за социалните услуги в частта изготвяне на предварителна оценка и насочване на ползватели по държавно делегирана дейност „Асистентска подкрепа”.
В рамките на изпълнение на дейността ще бъде изготвен Анализ на потребностите от социални услуги и Програма за развитие на качеството на социалните услуги в община Черноочене.
Целеви групи по настоящата процедура са служители от администрацията, ангажирани с политиките в социалната сфера; служители на доставчици на социални и интегрирани здравно-социални услуги – 5 лица, които ще получат възможност за допълнителна квалификация чрез обучения, финансирани по Проекта.
Лицата от целевата група ще получават и периодична супервизия от психолог.
Като резултат ще бъде подобрено качеството и ефективността на предлаганите от общината социални и интегрирани здравно-социални услуги.