Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Отчета за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Черноочене за 2021 година.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Решение №04/06.02.2020 год. на ОбС – Черноочене беше приета Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост за периода 2019 – 2023 година, в изпълнение на която с Решение №04 от 28.01.2021 г. на ОбС – Черноочене се прие годишната Програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Черноочене за 2021 година.

Управлението на общинската собственост през изминалата 2021 година се извършваше в съответствие с разпоредбите и изискванията на ЗОС и НРПУРОС на ОбС – Черноочене.

През отчетната 2021 година сключените разпоредителни сделки с имоти общинска собственост са общо 14 броя /приложение/, сключените договори- за управление на имоти общинска собственост са 219 броя.

Приходите от разпореждане с недвижими имоти общинска собственост възлизат общо на 122 238 лв., от управление на имоти общинска собственост /наеми на терени, помещения, земеделски земи и др./ възлизат на 215 301 лв. или общо приходи от управление и разпореждане с общинска собственост възлизат на 337 539 лв.

Разходите за поддържане, придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2021 година възлизат на 160 248 лв. /текущи ремонти, пазарни оценки и др./

През изминалата 2021 година са съставени общо 184 броя актове за общинска собственост, от които 72 броя за публична общинска собственост и 112 броя за частна общинска собственост.

Проведени са 6 публични търга в изпълнение на Решения на Общински съвет – Черноочене, за които са изготвени и предоставени 141 комплекта тръжни документи.

Продължава обследването и актуването на имотите публична и частна общинска собственост в границите на населените места и землищата.

 

Предвид горе изложеното предлагам, Общинския съвет – Черноочене да приеме следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

На основание чл. 21, ал. 1 т. 24 от ЗМСМА, чл. 66а от ЗОС и във връзка с чл. 4, ал. 2 от НРПУРОС, Общински съвет – Черноочене приема отчета за изпълнение на Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Черноочене за 2021 година.

 

 

Изготвил:

Ст. спец. „ОС”:

               /Шафер Ахмед/

 

Съгласували:

Юрисконсулт:

  /Наим Реджеб/                                                                   

 

Директор –

дирекция „ОА”:                                         

     /Неджатин Салим/                                                         

               

  С уважение,

АЙДЪН ОСМАН

КМЕТ НА ОБЩИНА

Приложение към отчета.

Списък на разпоредителните сделки през 2021 година в Община Черноочене 

 

Описание на имота

1 Поземлен имот с идентификатор 58731.703.202 с площ 524 кв.м. по КККР на с. Пряпорец, общ. Черноочене, обл. Кърджали.
2 Незастроен урегулиран поземлен имот ІІ-46 в кв. 8 с пл. сн. №46 с площ 1060 кв. м. по КРП на с. Бели вир, махала Повиен, общ. Черноочене, обл. Кърджали.
3 Поземлен имот с идентификатор 58731.703.203 с площ 527 кв.м. по КККР на с. Пряпорец, общ. Черноочене, обл. Кърджали.
4 Незастроен УПИ XIII в кв.1 с площ 370 кв.м. по КРП на с. Железник, общ. Черноочене, обл. Кърджали.
5 Неурегулиран поземлен имот №74 с площ 250 м.кв. по плана на с Ябълчени, общ. Черноочене, обл. Кърджали.
6 Поземлен имот с идентификатор 58731.703.292 с площ 369 кв.м. по КККР на с. Пряпорец, общ. Черноочене, обл. Кърджали.
7 Право на пристрояване на сграда върху 50 кв.м. от застроен поземлен имот с идентификатор 58731.703.211 с площ 885 кв.м. по КККР на с. Пряпорец, общ. Черноочене, обл. Кърджали.
8 Поземлен имот с идентификатор 58731.703.285 с площ 795 кв.м. по КККР на с. Пряпорец, общ. Черноочене, обл. Кърджали.
9 Поземлен имот с идентификатор 58731.703.59 с площ 523 кв.м. по КККР на с. Пряпорец, общ. Черноочене, обл. Кърджали.
10 55 кв.м. /частта на общината/ от УПИ XIII в кв. 20 по КРП на с. Пчеларово, общ. Черноочене, обл. Кърджали.
11 Поземлен имот с идентификатор 58731.703.247 с площ 871 кв.м. по КККР на с. Пряпорец, общ. Черноочене, обл. Кърджали.
12 Поземлен имот с идентификатор 58731.703.284 с площ 874 кв.м. по КККР на с. Пряпорец, общ. Черноочене, обл. Кърджали.
13 Поземлен имот с идентификатор 58731.703.282 с площ 657 кв.м. по КККР на с. Пряпорец, общ. Черноочене, обл. Кърджали.
14 Незастроен УПИ IV в кв.8 с площ 800 кв.м. по плана на с. Железник, общ. Черноочене, обл. Кърджали.

 

Изготвил:

Ст. спец. „ОС“:     

                      /Шафер Ахмед/