Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Годишен отчет за изпълнението на бюджета, отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз и отчет за състоянието на общинския дълг на Община Черноочене за 2021 година

            УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл. 44, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА и в изпълнение на чл.140, ал.1 от Закона за публичните финанси, предлагам за обсъждане и приемане отчет за изпълнението на бюджета, отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз и отчет за състоянието на общинския дълг на Община Черноочене за 2021 година.

Общинският съвет  с Решение № 16/25.02.2021г., прие бюджета  на Община Черноочене за 2021 година, в размер на 10 378 280 лева, в т.ч.: за държавни дейности –  6 321 483 лева, за местни дейности – 3 665 240 лева и за допълнително финансиране на делeгирани от държавата дейности – 391 557 лева. Бюджетът е съставен по пълна бюджетна класификация с тримесечно разпределение на приходите и разходите съгласно ЕБК за 2021 година по местни и държавни дейности.

    І. Изпълнение на бюджета към 31.12.2021 година

  1. Изпълнение на приходната част на бюджета към 31.12.2021г.

През отчетния период бюджетът на общината е актуализиран съгласно писма на МФ с получени трансфери, като промените са отразени в приходната и разходната му част.

На основание чл. 55а и чл. 111, ал. 1 от ЗПФ, в изпълнение на чл. 16, ал. 2, т. 1, ал. 5 и ал. 6 от ПМС № 408/2020г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021г. МФ с писма №ФО-5/28.01.2021г. и № ФО-102/17.12.2021г. увеличи бюджетните взаимоотношения с ЦБ, като отпуска целеви трансфери по §31-18 „Получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА“ в размер на 29 557 лева. Промяната е отразена по бюджета на общината във функция „Икономически дейности и услуги“ в съответната делегирана от държавата дейност и разходен параграф съгласно ЕБК за 2021г.

На основание чл. 55а и чл. 111, ал. 1 от ЗПФ, в изпълнение на чл. 24 от ПМС № 408/2020г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021г. МФ с писма № ФО-25/19.04.2021г., ФО-51/30.07.2021г. и ФО-108/21.12.2021г. увеличи бюджетните взаимоотношения с ЦБ, като отпуска целеви трансфери по §31-18 „Получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА“ в размер на 5 031 лева. Промяната е отразена по бюджета на общината във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ в съответната делегирана от държавата дейност и разходен параграф съгласно ЕБК за 2021г.

На основание чл.109, ал.6 от ЗПФ, Министерство на финансите с писма № ДПРС-1 от 10.02.2021г., ДПРС-2 от 09.04.2021г. и ДПРС-3 от 15.07.2021г. извърши корекция на бюджетните взаимоотношения на общината с ЦБ, в съответствие с чл.13, ал 1, т 2-4 и чл. 13, ал. 4-6 от  Постановление № 408 на МС от 2020г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021г. отпусна целеви трансфери по  § 31-28 ”Получени от общини целеви трансфери от ЦБ”,  за делегираните от държавата дейности в размер на  361 829 лева.:

– субсидия за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони – 38 884 лв.

– компенсация за транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование – 311 699 лв.

– компенсация за пътувания по вътрешноградския транспорт и междуселищния автомобилен транспорт – 11 246 лв.

Получени са средства в размер на 423 999 лв. за организационно техническа подготовка във връзка с подготовка и провеждане на избори за народни представители в 45-то Обикновено народно събрание на Република България на 4 април 2021г.,  46-то Обикновено народно събрание на Република България на 11 юли 2021г. и за избори за Президент и Вицепрезидент на Републиката и Народни представители на 14.11.2021г. Средствата са отразени по прихода като получен трансфер по §61-01 „Получени трансфери“ и по разхода във функция „Общи държавни служби“ в съответните разходни параграфи съгласно ЕБК за 2021г.

На основание чл. 55а и чл. 111, ал. 1 от ЗПФ, в изпълнение на чл. 27, ал. 1, т. 4 от ПМС № 408/2020г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021г. МФ с писмо № ФО-12/11.02.2021г. увеличи бюджетните взаимоотношения с ЦБ, като отпуска целеви трансфери по §31-18 ”Получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА” с 367 лв. Промяната е отразена по бюджета на общината във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ в съответната дейност и разходни параграфи съгласно ЕБК за 2021г.

На основание чл. 55а и чл. 111, ал. 1 от ЗПФ, в изпълнение на чл. 1, ал. 1 от Постановление № 73 на Министерския съвет от 2021 г., МФ с писма № ФО-22/19.03.2021г., ФО-24/16.04.2021г, ФО-30/23.04.2021г., ФО-36/04.06.2021г., ФО-38/14.06.2021г., ФО-44/16.07.2021г., ФО-54/ 03.08.2021г., ФО-66/27.08.2021г., ФО-83/02.11.2021г., ФО-88/24.11.2021г., ФО-90/26.11.2021г., ФО-92/29.11.2021г., ФО-97/17.12.2021г., ФО-102/17.12.2021г. и ФО-115/23.12.2021г. увеличи бюджетните взаимоотношения с ЦБ, като отпуска целеви трансфери по §31-11 ”Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини” за делегираните от държавата дейности общо в размер на 319 787 лева. Промяната е отразена по бюджета на общината във функция „Образование“ в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи съгласно ЕБК за 2021г.

На основание чл. 51, ал.2 и чл. 111, ал. 1 от ЗПФ, в изпълнение на чл. 39, ал. 1 от Постановление №408 на Министерския съвет от 2020 г., МФ с писмо № ФО-28/22.04.2021г. намали бюджетните взаимоотношения с ЦБ, като направи корекция по §31-11 ”Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини” за делегираните от държавата дейности общо в размер на (-) 97 899 лева. Промяната е отразена по бюджета на общината във функция „Образование“ в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи съгласно ЕБК за 2021г.

На основание чл. 51, ал.2 и чл. 111, ал. 1 от ЗПФ, в изпълнение на чл. 26, ал. 4 от Постановление №408 на Министерския съвет от 2020 г., МФ с писмо № ФО-28/22.04.2021г. намали бюджетните взаимоотношения с ЦБ, като отпуска целеви трансфери по §31-11 ”Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини” за делегираните от държавата дейности общо в размер на 1 836 лева. Промяната е отразена по бюджета на общината във функция „Здравеопазване“ в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи съгласно ЕБК за 2021г.

В изпълнение на Националните програми по Човешки ресурси за отчетената работа през периода м. януари – м. декември 2021г., Министерството на труда и социалната политика предостави средства в размер на 42 022 лева. Получените средства са отразени като трансфер по бюджета на общината по параграф 61-05 „Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост”(+/-) в изпълнение на ЕБК по приходите за 2021 година и по сметка 7522 ”Касови трансфери от/за бюджети на бюджетни организации от подсектор ЦУ”. В разходната част на бюджета отпуснатите средства са отчетени в делегираните от държавата дейности 532 „Програми за временна заетост” по параграфи съгласно ЕБК за 2021 година.

Съгласно Закона за личната помощ са получени трансфери от Агенция за социално подпомагане в размер на 667 125 лева, които са отразени по параграф 61-01 „Получени трансфери“ и сметка 7522 „Касови трансфери от/за бюджети на бюджетни организации от подсектор Централно управление“. Промяната е отразена по бюджета на общината във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи съгласно ЕБК за 2021г.

Получен трансфер от РИОСВ – Хасково в размер на 50 972 лв. за закупуване на 100 бр. контейнери тип „Бобър“ за разделно събиране на отпадъци. Средствата са част от натрупани отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците. Промяната е отразена по бюджета на общината във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ в дейност „Чистота“ и разходен параграф съгласно ЕБК за 2021г.

Получен трансфер от ПУДООС в размер на 9 990 лв. Промяната е отразена по бюджета на общината във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ в съответната дейност и разходен параграф съгласно ЕБК за 2021г.

На основание чл. 51, ал.2 и чл. 111, ал. 1 от ЗПФ, в изпълнение на чл. 23 от Постановление №408 на Министерския съвет от 2020 г. за изпълнението на ДБРБ за 2021г., МФ с писмо № ФО-28/22.04.2021г. увеличи бюджетните взаимоотношения с ЦБ, като отпуска целеви трансфери по §31-11 ”Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини” за делегираните от държавата дейности общо в размер на 3 342 лева. Средствата са за финансиране на сформираното в общината доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и за отстраняване на последиците от тях. Промяната е отразена по бюджета на общината във функция „Отбрана и сигурност“ в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи съгласно ЕБК за 2021г.

На основание чл. 51, ал.2 и чл. 111, ал. 1 от ЗПФ, в изпълнение на Постановление №326 на Министерския съвет от 12.10.2021 г., МФ с писмо № ФО-77/20.10.2021г. увеличи бюджетните взаимоотношения с ЦБ, като отпуска целеви трансфери по §31-18 ”Получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА” общо в размер на 245 051 лева. Промяната е отразена по бюджета на общината в съответните дейности и разходни параграфи съгласно ЕБК за 2021г.

С Решение №86/30.11.2021г. Общински съвет – Черноочене одобрява актуализация на местните  приходи в размер на 20 973 лв. Промяната е отразена по бюджета на общината в съответните местни дейности и разходни параграфи съгласно ЕБК за 2021г.

През отчетния период бюджетите на второстепенните разпоредители също са актуализирани с постъпления от МОН, ПУДООС, ДРСЗ и други.

В резултат на настъпилите промени през отчетния период бюджета на общината към 31.12.2021г. е в размер на 12 477 076 лв.

Изпълнението на приходната част на бюджета през 2021г. /Приложение № 1/ по показатели е следното:

 

ПОКАЗАТЕЛИ Годишен план  2021г. Отчет  31.12.2021г. % на изпълнение
Данъчни приходи 466 000 510 020 109,44
Неданъчни приходи             710 369 722 857 101,76
Всичко трансфери 10 915 608 10 698 768 98,01
Финансиране 385 099 -338 940
ВСИЧКО ПРИХОДИ 12 477 076 11 592 705 92,91

 

  1. Изпълнение на разходната част на бюджета за 2021 година.

При изготвяне на отчетите за косовото изпълнение към 31.12.2021 година са спазени разпоредбите по Постановление № 408 от 23.12.2020г. на Министерски съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021г., както и  издадените от Министерство на финансите писма и указания по отделни въпроси, свързани с отчетността на бюджетните предприятия, ДДС № 20 от 2004 г., ДДС № 13 и ДДС № 14 от 2013 година и допълнения към тях въведени с ДДС № 8 от  2014г., ДДС № 5 от  2016г.,  както допълнителни указания дадени с ДДС № 07/31.12.2021 година.

Разходите по бюджета са извършвани в съответствие с изискванията на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Черноочене.

Разходите по бюджета са извършени при спазване на разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 година и ФО № 1 от 18.01.2021 година на Министерство на финансите. В синтезиран вид структурата на разходите по параграфи към 31.12.2021 година (без капиталовите разходи и субсидиите за нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел), е както следва:

 

Показатели Бюджет

2021 г.

Отчет

31.12.2021г.

Относителен дял /%/
Възнаграждения и осигурителни вноски 7 578 976 7 348 152 72,13
1000 Издръжка, платени данъци, такси и административни санкции 3 250 451       2 770 648 27,20
40, 42 Стипендии и помощи 77 060 68 611 0,67
В с и ч к о: 10 906 487 10 187 411 100

 

Разходите в отчетните параграфи по т. 9 (Капиталови разходи) са за обекти по Разчета за финансиране на капиталови разходи /Приложение № 2/.

Изпълнението  на разходите по функции към 31 декември 2021 година е както следва:

 

№ по ред Функция Държавни дейности Местни дейности Дофинан- сиране
1 Общи държавни служби 1 801 812 593 294 49 916
2 Отбрана и сигурност 86 486 54 952
3 Образование 4 483 729 86 470 159 880
4 Здравеопазване 61 030 18 403
5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи 1 100 162 45 45 391
6 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда  

 

1 420 319

 

 

7 Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело 129 925 165 341
8 Икономически дейности и услуги 68 441 1 266 236
9 Разходи некласифицирани в другите функции 873
ОБЩО РАЗХОДИ 7 731 585 3 587 530 273 590

 

 ІІ. Отчет  за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюзКСФ към 31.12.2021 година

Реализираните отчетни  показатели по „Отчет за сметките за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд” към 31.12.2021 година /Приложение № 3/,  са:

 

ПОКАЗАТЕЛ ИЗПЪЛНЕНИЕ
Всичко трансфери 225 341 лв.
Всичко разходи: 229 341 лв.
Финансиране 4 000 лв.

 

 

ІІІ. Отчет  за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюзРА към 31.12.2021 година

Реализираните отчетни  показатели по „Отчет за сметките за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към Държавен фонд Земеделие към 31.12.2021 година /Приложение № 4/, са:

 

ПОКАЗАТЕЛ ПЛАН ИЗПЪЛНЕНИЕ
Всичко трансфери 1 183 751 лв. 1 183 751 лв.
Всичко разходи: 1 375 438 лв. 1 375 438 лв.
Финансиране 191 687 лв. 191 687 лв.

 

  1. Одитен доклад на Сметна палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Община Черноочене за 2021г.

Предлагам на Вашето внимание за приемане одитното становище на Сметна палата за заверка на консолидирания годишен финансов отчет на Община Черноочене за 2021 година /Приложение № 5/.

  1. Отчет за общински дълг през 2021 година

През 2021 година Община Черноочене с Решение на ОбС-Черноочене № 66/ 09.08.2021 година пое дългосрочен общински дълг за закупуване на автомобил за нуждите на Община Черноочене при условията на финансов лизинг. Размерът на дълга е 60 457 лева и е за срок от 36 месеца.

През 2021 година са направени следните плащания по дълга:

– Първоначална вноска в размер на 8 551 лева.;

– Лизингови вноски в размер на 7 986 лева /Приложение № 6/, платени през месеците както следва:

№ по ред Месец на погасителната вноска Погасителна вноска

(главница)

Лихва ОБЩО
1 Юни 2022 година 1 178 лв. 153 лв. 1 331 лв.
2 Август 2022 година 1 181 лв. 150 лв. 1 331 лв.
3 Септември 2022 година 1 184 лв. 147 лв. 1 331 лв.
4 Октомври 2022 година 1 187 лв. 144 лв. 1 331 лв.
5 Ноември 2022 година 1 190 лв. 141 лв. 1 331 лв.
6 Декември 2022 година 1 194 лв. 137 лв. 1 331 лв.
ВСИЧКО: 7 114 лв. 872 лв. 7 986 лв.

 

Данните са извлечени от Регистър „Общински дълг“ на Министерство на финансите.

 

   Приложения № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 са неразделна част от настоящата докладна записка.

 

Изготвил:

Мюмюн Бекир

Главен специалист „Бюджет“

 

Съгласувал:

Неджатин Салим

Директор дирекция „Обща администрация”

 

Севинч Мехмед

Главен счетоводител

 

Наим Реджеб

Юрисконсулт

 

 

С уважение,

 

 

АЙДЪН ОСМАН   

Кмет на Община Черноочене

 

ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ

 

На основание чл. 21, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 140, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 38, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на Община Черноочене, Общински                                  съвет – с. Черноочене

Р Е Ш И:

 

    І. Приема изпълнението на бюджета на Община Черноочене към 31.12.2021 година

  1. Изпълнение на приходната част на бюджета към 31.12.2021г.

През отчетния период бюджетът на общината е актуализиран съгласно писма на МФ с получени трансфери, като промените са отразени в приходната и разходната му част.

На основание чл. 55а и чл. 111, ал. 1 от ЗПФ, в изпълнение на чл. 16, ал. 2, т. 1, ал. 5 и ал. 6 от ПМС № 408/2020г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021г. МФ с писма №ФО-5/28.01.2021г. и № ФО-102/17.12.2021г. увеличи бюджетните взаимоотношения с ЦБ, като отпуска целеви трансфери по §31-18 „Получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА“ в размер на 29 557 лева. Промяната е отразена по бюджета на общината във функция „Икономически дейности и услуги“ в съответната делегирана от държавата дейност и разходен параграф съгласно ЕБК за 2021г.

На основание чл. 55а и чл. 111, ал. 1 от ЗПФ, в изпълнение на чл. 24 от ПМС № 408/2020г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021г. МФ с писма № ФО-25/19.04.2021г., ФО-51/30.07.2021г. и ФО-108/21.12.2021г. увеличи бюджетните взаимоотношения с ЦБ, като отпуска целеви трансфери по §31-18 „Получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА“ в размер на 5 031 лева. Промяната е отразена по бюджета на общината във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ в съответната делегирана от държавата дейност и разходен параграф съгласно ЕБК за 2021г.

На основание чл.109, ал.6 от ЗПФ, Министерство на финансите с писма № ДПРС-1 от 10.02.2021г., ДПРС-2 от 09.04.2021г. и ДПРС-3 от 15.07.2021г. извърши корекция на бюджетните взаимоотношения на общината с ЦБ, в съответствие с чл.13, ал 1, т 2-4 и чл. 13, ал. 4-6 от  Постановление № 408 на МС от 2020г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021г. отпусна целеви трансфери по  § 31-28 ”Получени от общини целеви трансфери от ЦБ”,  за делегираните от държавата дейности в размер на  361 829 лева.:

– субсидия за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони – 38 884 лв.

– компенсация за транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование – 311 699 лв.

– компенсация за пътувания по вътрешноградския транспорт и междуселищния автомобилен транспорт – 11 246 лв.

 

Получени са средства в размер на 423 999 лв. за организационно техническа подготовка във връзка с подготовка и провеждане на избори за народни представители в 45-то Обикновено народно събрание на Република България на 4 април 2021г.,  46-то Обикновено народно събрание на Република България на 11 юли 2021г. и за избори за Президент и Вицепрезидент на Републиката и Народни представители на 14.11.2021г. Средствата са отразени по прихода като получен трансфер по §61-01 „Получени трансфери“ и по разхода във функция „Общи държавни служби“ в съответните разходни параграфи съгласно ЕБК за 2021г.

 

На основание чл. 55а и чл. 111, ал. 1 от ЗПФ, в изпълнение на чл. 27, ал. 1, т. 4 от ПМС № 408/2020г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021г. МФ с писмо № ФО-12/11.02.2021г. увеличи бюджетните взаимоотношения с ЦБ, като отпуска целеви трансфери по §31-18 ”Получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА” с 367 лв. Промяната е отразена по бюджета на общината във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ в съответната дейност и разходни параграфи съгласно ЕБК за 2021г.

 

На основание чл. 55а и чл. 111, ал. 1 от ЗПФ, в изпълнение на чл. 1, ал. 1 от Постановление № 73 на Министерския съвет от 2021 г., МФ с писма № ФО-22/19.03.2021г., ФО-24/16.04.2021г, ФО-30/23.04.2021г., ФО-36/04.06.2021г., ФО-38/14.06.2021г., ФО-44/16.07.2021г., ФО-54/ 03.08.2021г., ФО-66/27.08.2021г., ФО-83/02.11.2021г., ФО-88/24.11.2021г., ФО-90/26.11.2021г., ФО-92/29.11.2021г., ФО-97/17.12.2021г., ФО-102/17.12.2021г. и ФО-115/23.12.2021г. увеличи бюджетните взаимоотношения с ЦБ, като отпуска целеви трансфери по §31-11 ”Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини” за делегираните от държавата дейности общо в размер на 319 787 лева. Промяната е отразена по бюджета на общината във функция „Образование“ в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи съгласно ЕБК за 2021г.

 

На основание чл. 51, ал.2 и чл. 111, ал. 1 от ЗПФ, в изпълнение на чл. 39, ал. 1 от Постановление №408 на Министерския съвет от 2020 г., МФ с писмо № ФО-28/22.04.2021г. намали бюджетните взаимоотношения с ЦБ, като направи корекция по §31-11 ”Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини” за делегираните от държавата дейности общо в размер на (-) 97 899 лева. Промяната е отразена по бюджета на общината във функция „Образование“ в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи съгласно ЕБК за 2021г.

На основание чл. 51, ал.2 и чл. 111, ал. 1 от ЗПФ, в изпълнение на чл. 26, ал. 4 от Постановление №408 на Министерския съвет от 2020 г., МФ с писмо № ФО-28/22.04.2021г. намали бюджетните взаимоотношения с ЦБ, като отпуска целеви трансфери по §31-11 ”Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини” за делегираните от държавата дейности общо в размер на 1 836 лева. Промяната е отразена по бюджета на общината във функция „Здравеопазване“ в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи съгласно ЕБК за 2021г.

 

В изпълнение на Националните програми по Човешки ресурси за отчетената работа през периода м. януари – м. декември 2021г., Министерството на труда и социалната политика предостави средства в размер на 42 022 лева. Получените средства са отразени като трансфер по бюджета на общината по параграф 61-05 „Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост”(+/-) в изпълнение на ЕБК по приходите за 2021 година и по сметка 7522 ”Касови трансфери от/за бюджети на бюджетни организации от подсектор ЦУ”. В разходната част на бюджета отпуснатите средства са отчетени в делегираните от държавата дейности 532 „Програми за временна заетост” по параграфи съгласно ЕБК за 2021 година.

 

Съгласно Закона за личната помощ са получени трансфери от Агенция за социално подпомагане в размер на 667 125 лева, които са отразени по параграф 61-01 „Получени трансфери“ и сметка 7522 „Касови трансфери от/за бюджети на бюджетни организации от подсектор Централно управление“. Промяната е отразена по бюджета на общината във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи съгласно ЕБК за 2021г.

 

Получен трансфер от РИОСВ – Хасково в размер на 50 972 лв. за закупуване на 100 бр. контейнери тип „Бобър“ за разделно събиране на отпадъци. Средствата са част от натрупани отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците. Промяната е отразена по бюджета на общината във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ в дейност „Чистота“ и разходен параграф съгласно ЕБК за 2021г.

 

Получен трансфер от ПУДООС в размер на 9 990 лв. Промяната е отразена по бюджета на общината във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ в съответната дейност и разходен параграф съгласно ЕБК за 2021г.

 

На основание чл. 51, ал.2 и чл. 111, ал. 1 от ЗПФ, в изпълнение на чл. 23 от Постановление №408 на Министерския съвет от 2020 г. за изпълнението на ДБРБ за 2021г., МФ с писмо № ФО-28/22.04.2021г. увеличи бюджетните взаимоотношения с ЦБ, като отпуска целеви трансфери по §31-11 ”Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини” за делегираните от държавата дейности общо в размер на 3 342 лева. Средствата са за финансиране на сформираното в общината доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и за отстраняване на последиците от тях. Промяната е отразена по бюджета на общината във функция „Отбрана и сигурност“ в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи съгласно ЕБК за 2021г.

На основание чл. 51, ал.2 и чл. 111, ал. 1 от ЗПФ, в изпълнение на Постановление №326 на Министерския съвет от 12.10.2021 г., МФ с писмо № ФО-77/20.10.2021г. увеличи бюджетните взаимоотношения с ЦБ, като отпуска целеви трансфери по §31-18 ”Получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА” общо в размер на 245 051 лева. Промяната е отразена по бюджета на общината в съответните дейности и разходни параграфи съгласно ЕБК за 2021г.

С Решение №86/30.11.2021г. Общински съвет – Черноочене одобрява актуализация на местните  приходи в размер на 20 973 лв. Промяната е отразена по бюджета на общината в съответните местни дейности и разходни параграфи съгласно ЕБК за 2021г.

През отчетния период бюджетите на второстепенните разпоредители също са актуализирани с постъпления от МОН, ПУДООС, ДРСЗ и други.

 

В резултат на настъпилите промени през отчетния период бюджета на общината към 31.12.2021г. е в размер на 12 477 076 лв.

 

Изпълнението на приходната част на бюджета през 2021г. /Приложение № 1/ по показатели е следното:

 

ПОКАЗАТЕЛИ Годишен план  2021г. Отчет  31.12.2021г. % на изпълнение
Данъчни приходи 466 000 510 020 109,44
Неданъчни приходи             710 369 722 857 101,76
Всичко трансфери 10 915 608 10 698 768 98,01
Финансиране 385 099 -338 940  
ВСИЧКО ПРИХОДИ 12 477 076 11 592 705 92,91

 

  1. Изпълнение на разходната част на бюджета за 2021 година.

При изготвяне на отчетите за косовото изпълнение към 31.12.2021 година са спазени разпоредбите по Постановление № 408 от 23.12.2020г. на Министерски съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021г., както и  издадените от Министерство на финансите писма и указания по отделни въпроси, свързани с отчетността на бюджетните предприятия, ДДС № 20 от 2004 г., ДДС № 13 и ДДС № 14 от 2013 година и допълнения към тях въведени с ДДС № 8 от  2014г., ДДС № 5 от  2016г.,  както допълнителни указания дадени с ДДС № 07/31.12.2021 година.

Разходите по бюджета са извършвани в съответствие с изискванията на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Черноочене.

Разходите по бюджета са извършени при спазване на разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 година и ФО № 1 от 18.01.2021 година на Министерство на финансите. В синтезиран вид структурата на разходите по параграфи към 31.12.2021 година (без капиталовите разходи и субсидиите за нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел), е както следва:

 

Показатели Бюджет

2021 г.

Отчет

31.12.2021г.

Относителен дял /%/
Възнаграждения и осигурителни вноски 7 578 976 7 348 152 72,13
1000 Издръжка, платени данъци, такси и административни санкции 3 250 451       2 770 648 27,20
40, 42 Стипендии и помощи 77 060 68 611 0,67
В с и ч к о: 10 906 487 10 187 411 100

 

Разходите в отчетните параграфи по т. 9 (Капиталови разходи) са за обекти по Разчета за финансиране на капиталови разходи /Приложение № 2/.

 

Изпълнението  на разходите по функции към 31 декември 2021 година е както следва:

 

№ по ред Функция Държавни дейности Местни дейности Дофинан- сиране
1 Общи държавни служби 1 801 812 593 294 49 916
2 Отбрана и сигурност 86 486 54 952
3 Образование 4 483 729 86 470 159 880
4 Здравеопазване 61 030 18 403
5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи 1 100 162 45 45 391
6 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда  

 

1 420 319

 

 

7 Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело 129 925 165 341
8 Икономически дейности и услуги 68 441 1 266 236
9 Разходи некласифицирани в другите функции 873
  ОБЩО РАЗХОДИ 7 731 585 3 587 530 273 590

 

ІІ. Приема отчета  за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз КСФ към 31.12.2021 година

Реализираните отчетни  показатели по „Отчет за сметките за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд” към 31.12.2021 година /Приложение № 3/,  са:

 

ПОКАЗАТЕЛ ИЗПЪЛНЕНИЕ
Всичко трансфери 225 341 лв.
Всичко разходи: 229 341 лв.
Финансиране 4 000 лв.

 

 

ІІІ. Приема отчета за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюзРА към 31.12.2021 година

Реализираните отчетни  показатели по „Отчет за сметките за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към Държавен фонд Земеделие към 31.12.2021 година /Приложение № 4/,  са:

 

ПОКАЗАТЕЛ ПЛАН ИЗПЪЛНЕНИЕ
Всичко трансфери 1 183 751 лв. 1 183 751 лв.
Всичко разходи: 1 375 438 лв. 1 375 438 лв.
Финансиране 191 687 лв. 191 687 лв.

 

  1. Приема Одитното становище на Сметна палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Община Черноочене за 2021г. /Приложение № 5/.

 

  1. Приема отчета за общински дълг през 2021 година

През 2021 година Община Черноочене с Решение на ОбС-Черноочене № 66/ 09.08.2021 година пое дългосрочен общински дълг за закупуване на автомобил за нуждите на Община Черноочене при условията на финансов лизинг. Размерът на дълга е 60 457 лева и е за срок от 36 месеца.

През 2021 година са направени следните плащания по дълга:

– Първоначална вноска в размер на 8 551 лева.;

– Лизингови вноски в размер на 7 986 лева /Приложение № 6/, платени през месеците както следва:

 

№ по ред Месец на погасителната вноска Погасителна вноска

(главница)

Лихва ОБЩО
1 Юни 2022 година 1 178 лв. 153 лв. 1 331 лв.
2 Август 2022 година 1 181 лв. 150 лв. 1 331 лв.
3 Септември 2022 година 1 184 лв. 147 лв. 1 331 лв.
4 Октомври 2022 година 1 187 лв. 144 лв. 1 331 лв.
5 Ноември 2022 година 1 190 лв. 141 лв. 1 331 лв.
6 Декември 2022 година 1 194 лв. 137 лв. 1 331 лв.
ВСИЧКО: 7 114 лв. 872 лв. 7 986 лв.

 

Данните са извлечени от Регистър „Общински дълг“ на Министерство на финансите.

 

   Приложения № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 са неразделна част от настоящото решение.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

prilojenia_izpalnenie_budjet