Информация

Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания

От 6 месеца Община Черноочене осигурява подкрепа чрез предоставяне на патронажна грижа в домашна среда на възрастни хора  и лица с увреждания. Средствата за дейността са осигурени по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG05М9OР001-6.002-0072-С01 по Проект  „Патронажна грижа + в община Черноочене”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020 година , финансирана от ЕСФ.

От началото на стартиране на дейностите в Проекта са включени 51 потребители като повечето от тях получават здравни грижи, включващи снемане на жизнени показатели, рехабилитация, консултации за здравословно и диетично хранене, както и информация за риска и превенцията от Covid -19. Двадесет и трима потребители получават ежемесечно психологическа подкрепа за справяне с тревожни състояния, преодоляване на емоционален дискомфорт и адаптиране към промените в ежедневието, свързани с пандемията. Петнадесет от потребителите получават социални и комунално –битови услуги, както и снабдяване с храна, хранителни продукти и медикаменти със средства на потребителя.

Патронажната грижа в домашна среда се предоставя от 2 медицински сестри, рехабилитатор, психолог, социален асистент и двама домашни санитари.

По направление 1 още 6 месеца над 51 потребители ще продължат да получават здравни грижи, психологическа подкрепа и социални услуги в рамките на до 2 часа дневно в домашна среда съгласно индикираните потребности в индивидуалната им оценка.

По направление 2 за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в отговор на безпрецедентните предизвикателства, свързани с разпространението на Covid – 19, потребителите и персонала на защитени жилица за лица с умствена изостаналост село Минзухар и село Патица ще получават подкрепа за превенция и преодоляване последствията от пандемията Covid – 19 до 01.07.2022 година.

Поради големия интерес от страна на потребителите, община Черноочене ще се възползва от възможността за удължаване срока на предоставяне на безвъзмедната финансова помощ с 6 месеца. За целта община Черноочене ще внесе за одобрение ново проектно предложение, с което ще удовлетвори заявените желания на потребителите за продължаване на подкрепата до края на 2022 година.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

На снимката: Баба Хасине на разходка с подкрепата на социалния си асистент Музафер Ферад.