Покана за заседание на Общински съвет

Покани за заседания

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М:

На 30.11.2021 година /вторник/, от 14,00 часа, в салона на читалище „Пробуда”- с.Черноочене, редовно заседание на Общински съвет – Черноочене при следния

ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладна записка от Айдън Осман – кмет на община Черноочене, относно приемане на Общинска дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ и биогорива за периода 2021-2030 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
2.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Черноочене през 2021 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
3.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

4.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно актуализация на Бюджета на Община Черноочене за 2021 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

5.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно възлагане на процедура по Закона за обществените поръчки за обществен превоз на пътници за автобусни линии по утвърдени маршрутни разписания от общинската, областната и републиканската транспортни схеми.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

6.Докладна записка от Айдън Осман – кмет на община Черноочене, относно издаване разрешително за ползване на повърхностен воден обект – язовир “Паничково-2”, разположен в имот №001224 в землището на с. Паничково, общ. Черноочене, с цел – аквакултури и свързаните с тях дейности.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

7.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно коригиране и допълване на Решение №47 от 17.06.2021 г. на Общински съвет – Черноочене за ПУП – ПЗ за разширение на площадката за ПСОВ – Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

8.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно учредяване на право на строеж в полза на „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД гр. Пловдив, КЕЦ гр. Кърджали с ЕИК 115552190 върху 4 кв. м. от имот с идентификатор 81236.502.23 – публична общинска собственост по КККР на с. Черноочене, както и одобряване на възникнали сервитути / право на прокарване на линейни енергийни обекти, право на преминаване на хора и техника, ограничения в ползването на засегнатите имоти/ върху имоти: ПИ 68415.603.26 ; ПИ 68415.603.32 и ПИ 68415.603.33 – частна общинска собственост по КККР на с. Среднево, за реализация на проект „Нова въздушна линия 20kV от съществуващ стълб № 18/3, извод „Железник“ в ПИ 68415.603.34 до нов стълб № 18/4 в ПИ 81236.502.23 с. Черноочене“.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

9.Допълнителни въпроси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/БEДРИЕ ГАЗИЮМЕР/