Докладна записка

Материали до ОбС

 Относно: Актуализация на Бюджета на Община Черноочене за 2021 година

           

 

 

 

            УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

 

От направения анализ на отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Черноочене към 31.10.2021 година и очаквано изпълнение до края на годината и предвид изискванията на      чл. 124, ал. 2 и 3 и чл. 128 от Закона за публичните финанси се налага актуализиране на бюджета на Община Черноочене за 2021 година.

 

  1. I. ПРИХОДИ

 

ПРИХОДИ: План за  2021 г. Актуализиран План 2021 г. Размер на актуализацията
Неданъчни приходи

в т. ч.:

–  п-ф 27-01 „Общински такси за ползване на детски градини“

 

 

0 лв.

 

 

 

20 973 лв.

 

 

 

+ 20 973 лв.

 

АКТУАЛИЗАЦИЯ МЕСТНИ ПРИХОДИ: 0 лв. 20 973 лв. + 20 973 лв.

 

 

  1. II. РАЗХОДИ

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Предлагам на Общински съвет – Черноочене да одобри актуализацията на местните приходи в размер на 20 973 лв. да се пренасочат за финансиране на следните дейности и параграфи:

  1. В дейност 604 „Осветление на улици и площади“:

– параграф 10-00 „Издръжка“ да се увеличи с 5 673 лв.

  1. В дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“:

– параграф 10-00 „Издръжка“ да се увеличи с 5000 лв.

  1. В дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ разчетите за целеви разходи и субсидии да се увеличат с 10 300 лв., в т.ч. субсидии за спортни клубове да се увеличи с 5 300 лв.

 

Предвид гореизложеното предлагам на Общински съвет – Черноочене да приеме следното

 

РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 и чл. 128 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл.30 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Черноочене, Общински съвет – Черноочене:

 

 

І. Актуализира Бюджета на Община Черноочене за 2021 година

  1. ПРИХОДИ:

 

ПРИХОДИ: План за  2021 г. Актуализиран План 2021 г. Размер на актуализацията
Неданъчни приходи

в т. ч.:

–  п-ф 27-01 „Общински такси за ползване на детски градини“

 

 

0 лв.

 

 

 

20 973 лв.

 

 

 

+ 20 973 лв.

 

АКТУАЛИЗАЦИЯ МЕСТНИ ПРИХОДИ: 0 лв. 20 973 лв. + 20 973 лв.

 

  1. II. РАЗХОДИ

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Общински съвет – Черноочене одобрява актуализацията на местните приходи в размер на 20 973 лв. да се пренасочат за финансиране на следните дейности и параграфи:

  1. В дейност 604 „Осветление на улици и площади“:

– параграф 10-00 „Издръжка“ да се увеличи с 5 673 лв.

  1. В дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“:

– параграф 10-00 „Издръжка“ да се увеличи с 5000 лв.

  1. В дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ разчетите за целеви разходи и субсидии да се увеличат с 10 300 лв., в т.ч. субсидии за спортни клубове да се увеличи с 5 300 лв.

 

Изготвил:

Мюмюн Бекир

Главен специалист „Бюджет”

 

 

С уважение,

 

АЙДЪН ОСМАН

Кмет на Община Черноочене

 

Съгласувал:

Неджатин Салим

Директор на дирекция „Обща администрация“

 

 

Севинч Мехмед

Главен счетоводител

 

 

Наим Реджеб

Юрисконсулт