Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Одобрение на проект за изменение в Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ в кв.1 по плана на с.Железник за изменение на не реализиран участък от улица от О.Т./осова точка/2 – О.Т.6 -О.Т.7 и участък от О.Т.6 до О.Т.8а и предвиждане на улици по съществуваща транспортна територия от о.т.18-о.т.31-о.т.32-о.т.33-о.т.34 и о.т.8а – о.т.35 и улици-тупик за достъп до имоти с пл.сн.№№20, 21, 22, 23 и 24 в кв.1 и урегулиране на общински терен , намиращ се между имоти с пл.сн.№№16,18 и 35 по частичния Кадастрално-регулационен план на с.Железник, одобрен със Заповед№303 от 05.11.1996год.

Уважаеми общински съветници,

Общински съвет с. Черноочене с Решение №65 от 09.08.2021год. по искане с вх.№94-00-1406 от 14.07.2021год. от собствениците на имот с пл.сн.№19 по плана на с.Железник във връзка с инвестиционни намерения и не приложена досега улична регулация от О.Т 2 – О.Т.6 -О.Т.7 и от О.Т.6 до О.Т.8а, преминаваща през поземлени имоти с пл.сн.№18, пл.сн.№19, пл.сн№20 и пл.сн.№21 и пл.сн.№35, разреши изработването на проект за изменение в Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване в кв.1 по плана на с.Железник от 1996год. Проекта за изменение ПУП-ПРЗ е изработен, обявен на населението и разгледан и приет от ЕСУТ при община Черноочене. За одобряването на проекта за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване в кв.1 и изменението на улиците по съществуващ на място транспортен достъп до имотите в кв.1по плана на с.Железник,
Предлагам на Общинския съвет –Черноочене да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129 , ал.1 от Закона за устройство на територията

Р Е Ш И:
1. Общинския съвет –Черноочене одобрява изменението в Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ в кв.1 по Кадастрално-регулационния план на с.Железник от 1996год., с което се заличава улица в участъка от О.Т 2 – О.Т.6 -О.Т.7 и от О.Т.6 до О.Т.8а и се предвиждат нова улица от о.т.18-о.т.31-о.т.32-о.т.33-о.т.34 и о.т.8а – о.т.35 и улици-тупик за достъп до имоти с пл.сн.№№20, 21, 22, 23 и 24 в кв.1 по съществуващи на място транспортни территории общинска собственост и образуването от общински терен на нов урегулиран поземлен имот УПИ ХХV в кв.1, и предвиждането за застрояване в зона Жм с градоустройствени показатели:
Плътност – до 60%
Кинт – до 1.2
Озеленяване – мин.40%
Височина – до 10м/3ет./
за новообразуваните урегулирани поземлени имоти в кв.1 по КРП на с.Железник от 1996год.

С УВАЖЕНИЕ !
КМЕТ НА ОБЩИНА:
/А. ОСМАН/
с.Черноочене
ноември, 2021год.

Съгласувал: юрисконсулт Н. Реджеб

изготвила:инж. Н.Милева