Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Учредяване на право на строеж в полза на „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД гр. Пловдив, КЕЦ гр. Кърджали с ЕИК 115552190 върху 4 кв. м. от имот с идентификатор 81236.502.23 – публична общинска собственост по КККР на с. Черноочене, както и одобряване на възникнали сервитути / право на прокарване на линейни енергийни обекти, право на преминаване на хора и техника, ограничения в ползването на засегнатите имоти/ върху имоти: ПИ 68415.603.26 ; ПИ 68415.603.32 и ПИ 68415.603.33 – частна общинска собственост по КККР на с. Среднево, за реализация на проект „Нова въздушна линия 20kV от съществуващ стълб № 18/3, извод „Железник“ в ПИ 68415.603.34 до нов стълб № 18/4 в ПИ 81236.502.23 с. Черноочене“

Уважаеми съветници,

За реализиране на инвестиционното намерение на „ЕР ЮГ“ ЕАД гр. Пловдив, КЕЦ гр. Кърджали за изграждане на „Нова въздушна линия 20kV от съществуващ стълб № 18/3 извод „Железник“ в ПИ 68415.603.34 до нов стълб № 18/4 в ПИ 91236.502.23 с. Черноочене е необходимо Общински съвет – Черноочене да вземе решение за учредяване възмездно право на строеж в полза на дружеството върху 4 /четири/ кв.м. от имот общинска собственост с идентификатор 81236.502.23 за изграждане на нов СРС /стоманено решетъчен стълб/. Съгласно чл. 62, ал.2 от Закона за енергетиката Общинският съвет учредява възмездно Право на строеж /ПС/ без търг или конкурс по реда на ЗОС. Учредяването на право на строеж е необходима предпоставка за издаване на Разрешение за строеж /РС/.
Общинският съвет определя и пазарната цена на правото на строеж въз основа на пазарна оценка извършена от лицензиран оценител. Извършената пазарна оценка ПС възлиза на 128.00 лева.
За трасето на въздушната линия е изработена специализирана ел. схема с регистър на засегнатите имоти. Въздушното трасе преминава през общински имоти с идентификатори 81236.502.23 и 68415.603.34 – публична общинска собственост по КККР на с. Черноочене и имоти 68415.603.26; 68415.603.32 и 68415.603.33 – частна общинска собственост по КККР на с. Среднево. Въздушното трасе пресича и Републикански път I-5, за което пресичане е издадено Разрешение № РСПП-235 от 28.06.2021 година на Агенция „Пътна инфраструктура“.
В полза на дружеството, което ще изгражда и експлоатира изградената въздушна линия възниква сервитут /право на прокарване на линейни енергийни обекти, право на преминаване на хора и техника, ограничения в ползването на засегнатите имоти/ в съответствие с чл. 64, ал.1 от Закона за Енергетиката /ЗЕ/ от влизането в сила на ПУП за

обекта и заплащането на еднократно обезщетение за сервитута на собственика на засегнатите имоти.
Определянето на размера и изплащанията на обезщетенията се извършват при условията на чл. 61, ал. 6 от Закона за енергетика. В съответствие с цитираната разпоредба е извършена оценка от лицензиран оценител, както следва:

– Сервитут върху ПИ 68415.603.26 с площ 67,02 кв. м. на цена 1178,88 лв.
– Сервитут върху ПИ 68415.603.32 с площ 113,64 кв. м. на цена 1998,93 лв.
– Сервитут върху ПИ 68415.603.33 с площ 104,82 кв м. на цена 1843,78 лв.

Възникналите сервитути се вписват в имотния регистър по молба на титуляра на сервитута след представяне на одобрения ПУП и документ за изплатени обезщетения.
Предвид изложеното на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 8 от ЗОС във връзка с чл.7, ал. 2, чл.34, ал. 6, чл. 37, ал. 4, т. 4 и чл. 41, ал.2 от ЗОС, чл. 62, ал. 2 и чл. 64 от Закона за енергетиката предлагам Общински съвет – Черноочене да разгледа и приеме следното

РЕШЕНИЕ:

1. ОбС – Черноочене учредява в полза на „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД
гр. Пловдив, КЕЦ гр. Кърджали с ЕИК 115552190 възмездно право на строеж върху 4 /четири/ кв. м. от имот с идентификатор 81236.502.23 – публична общинска собственост по КККР на с. Черноочене, актуван с акт за публична общинска собственост / АПОС/ № 529/17.10.2019 година за изграждане на един Стоманено решетъчен стълб /СРС/ съгласно ел. схема за обект: „Нова въздушна линия 20 kV от съществуващ стълб № 18/3, извод „Железник““в ПИ 68415.603.34 до нов стълб № 18/4 в ПИ 81236.502.23 с. Черноочене“.
Определя пазарна цена на учреденото право на строеж въз основа на пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител, възлизащ на 128.00 /сто двадесет и осем/ лева.

2. Определя размера на обезщетенията за сервитутите / право на прокарване на линейни енергийни обекти, право на преминаване на хора и техника, ограничения в ползването на засегнатите имоти/ за следните имоти – частна общинска собственост по КККР на с. Среднево:

– ПИ 68415.603.26 – актуван с акт за частна общинска собственост /АЧОС/
№ 1227/22.11.2021 година за площ от 67,02 кв. м. на цена 1178,88 лв.

– ПИ 68415.603.32 – актуван с акт за частна общинска собственост /АЧОС/
№ 1228/23.11.2021 година за площ от 113,64 кв. м. на цена 1998,93 лв.

– ПИ 68415.603.33 – актуван с акт за частна общинска собственост /АЧОС/
№ 1229/23.11.2021 година за площ от 104,82 кв. м. на цена 1843,78 лв.

3. Упълномощава кмета на общината да извършва всички последващи действия по прилагането на решението и реализацията на проект „Нова въздушна линия 20kV от съществуващ стълб № 18/3, извод „Железник““ в ПИ 68415.603.34 до нов стълб № 18/4 в ПИ 81236.502.23 с. Черноочене“.

С уважение,

Кмет на Община:
/Айдън Осман/

Съгласувал:
Юрисконсулт:
/ Наим Реджеб/

Изготвила:
/инж. Н.Борисова/