Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Приемане на Общинска дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ и биогорива за периода 2021-2030 г.

Уважаеми съветници,

Настоящата Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Черноочене е разработена, съгласно изискванията на чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници и е в съответствие с Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници.
Програмата е с десетгодишен период на действие от 2021 г. до 2030 г.
През ноември 2018 г., Европейският парламент прие новите цели за енергийна
ефективност и възобновяеми енергийни източници. До 2030 г. енергийната ефективност в ЕС трябва да се подобри с 32.5%, като делът на енергията от възобновяеми източници трябва да представлява поне 32% от крайното брутно потребление в ЕС. И двете цели ще се преразгледат преди 2023 г. и могат само да бъдат увеличени, но не и намалени.

Традиционните източници на енергия, които масово биват използвани в България и по-конкретно в нашите домове, в бизнеса и за транспорт, спадат към групата на изчерпаемите и невъзобновяеми природни ресурси – твърди горива (въглища, дървесина), течни и газообразни горива (нефт и неговите производни – бензин, дизел и пропан-бутан; природен газ). Имайки предвид световната тенденция за повишаване на енергийното потребление, опасността от енергийна зависимост не трябва да бъде подценявана. От друга страна високото производство и потребление на енергия води до екологични проблеми и по- конкретно до най-сериозната заплаха, пред която е изправен светът, а именно климатичните промени.
Поради тези причини се налага и преосмислянето на начините, по които се произвежда и консумира енергията. В отговор на нарастващото потребление, покачващите се цени на енергията, високата зависимост от вноса на енергийни ресурси и климатичните промени, идват възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) – слънце, вятър, вода и биомаса.

Настоящият документ е изцяло разработен в съответствие с европейските нормативни актове, свързани с производството и потреблението на енергия, произвеждана от енергийни източници и транспонирани в българското законодателство.
Програмата е съобразена със следните европейски директиви:
• Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и Съвета за насърчаване
използването на енергия от ВИ;
• Директива 2006/32/ЕС относно крайното потребление на енергия и осъществяване
на енергийни услуги;
• Директива 2003/87/ЕС на Европейския парламент и Съвета въвеждаща Европейска схема за търговия с емисии на парникови газове;
• Директива 2003/30/ЕО на Европейския парламент и Съвета относно насочването на използването на биогорива и други възобновяеми горива за транспорт;
• Директива 2002/91/ЕО за енергийните характеристики на сградите;
• Директива 2001/77/ЕО на Европейския парламент и Съвета за насърчаване производството и потреблението на електроенергия от възобновяеми енергийни
източници на вътрешния електроенергиен пазар.

Общинската дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива е разработена в изпълнение на задълженията на община Черноочене по Закона за енергията от възобновяеми източници /ЗЕВИ/.
Според чл. 10, ал 1 и ал. 2 от ЗЕВИ и вземайки предвид приоритетите и целите заложени в Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници (НПДЕВИ), кметовете на общини следва да разработят общински краткосрочни и дългосрочни програми за използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива, които се приемат от Общинския съвет.
Общинските политики за насърчаване и устойчиво използване на местния ресурс от ВЕИ са важен инструмент за: Осъществяване на европейската и националната политика и стратегия за развитие на енергийния, сектор, за реализиране на поетите от страната ни ангажименти в областта на опазване на околната среда и за осъществяване на местно устойчиво развитие.

Реализирането на мерките по енергоспестяване и използването на ВЕИ има неоспорим икономически и екологичен ефект, и е привлекателна и все още свободна ниша за инвестиране и свободен бизнес.
Ключов елемент за постигането на тези цели е разработването и внедряването на инвестиционни проекти. Това изисква познаване на приоритетите, нуждите и стремежите на общината. Това е и фактор за създаване на повече работни места, за повишаване на конкурентостта, за подобряване на социалния статус и опазване здравето на хората. Ето защо съдействието и подпомагането на процесите на инвестиционното проектиране и изграждане на обектите рефлектират върху сигурното енергопроизводство, енергоснабдяване и опазване на околната среда.
Изпълнението на Общинските програми по енергийна ефективност и насърчаване на използване на ВЕИ е задължителна част от поетите ангажименти на държавата в областта на Енергийната Ефективност.
Предвидените мерки ще допринесат за изпълнението на индикативните цели за енергийни спестявания и за устойчиво енергийно развитие на община Черноочене като развиваща се европейска община, с ниско потребление на енергия, редуцирани въглеродни емисии и съхранена околна среда.

Очаквани резултати:
• Осигурена широка обществена подкрепа за изпълнението на общинската програма за насърчаване използването на ВЕИ.
• Установено трайно публично-частно партньорство между общината и частния сектор.
• Намаляване на годишния разход на енергия от населението средно с 10% .
• Намаляване на емисиите парникови газове с 10%.
• Подобрен комфорт на обитаваните сгради.

Предвид гореизложеното предлагам ОбС – Черноочене да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и Чл. 10. ал.1 и ал.2 от Закона за енергията от възобновяеми източници ОбС – Черноочене приема „Общинска дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ и биогорива за периода 2021-2030 г.„

Съгласувал:
/Юрисконсулт Н.Реджеб/

КМЕТ НА ОБЩИНА:
/А.ОСМАН/

ПРИЛОЖЕНИЕ:
programa_2021_2030_final