Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Съгласно чл. 24а, ал. 7 от ЗСПЗЗ, и чл. 88, ал. 3 от НРПУРОС на Общински съвет –  Черноочене,  общински съвет определя маломерните имоти от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една стопанска година без търг или конкурс.

В изпълнение на посочената разпоредба предлагам да бъдат определени като маломерни, имотите от общинския поземлен фонд, описани в настоящата докладна записка.

Моля, предвид изложеното Общинският съвет – Черноочене да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, и чл. 24а, ал.7 от ЗСПЗЗ, и чл. 88, ал. 3 от НРПУРОС на Общински съвет –  Черноочене:

Р Е Ш И :

 

  1. Определя следните маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене, които могат да се отдават под наем без търг или конкурс за  стопанска 2021/2022 година:

 

землище имот № категория Площ /дка/
1.1 Безводно 010378 9 2,221
1.2 Безводно 010608 9 4,823
1.3 Безводно 010676 9 1,306
1.4 Безводно 010673 9 2,006
1.5 Безводно 010171 9 1,126
1.6 Безводно 010013 9 0,803
1.7 Безводно 010244 9 1,902
1.8 Безводно 010057 9 2,205
1.9 Безводно 010063 9 4,019
1.10 Безводно 010129 9 1,957
1.11 Безводно 010403 9 1,415
1.12 Безводно 010055 9 1,301
1.13 Безводно 010338 9 1,108
1.14 Безводно 010175 9 1,284
1.15 Безводно 010393 9 1,619
1.16 Безводно 010420 9 0,514
1.17 Безводно 010483 9 1,781
1.18 Безводно 010388 9 0,698
1.19 Безводно 010978 9 2,000
1.20 Безводно 010980 9 0,934
1.21 Безводно 010712 9 2,670
2.1 Даскалово 20167.4.708 8 0,157
2.2 Даскалово 009609 9 1,812
2.3 Даскалово 009613 9 0,178
2.4 Даскалово 009612 9 0,866
2.5 Даскалово 006617 8 1,314
2.6 Даскалово 20167.3.626 8 1,008
2.7 Даскалово 20167.3.617 8 0,233
2.8 Даскалово 20167.3.624 8 1,008
2.9 Даскалово 20167.3.618 8 1,273
2.10 Даскалово 20167.7.628 8 1,655
2.11 Даскалово 20167.2.626 8 1,287
2.12 Даскалово 20167.4.703 8 1,325
2.13 Даскалово 20167.4.8 8 0,940
2.14 Даскалово 20167.4.7 8 0,593
2.15 Даскалово 20167.9.602 9 1,107
2.16 Даскалово 20167.3.623 8 1,339
2.17 Даскалово 20167.3.632 8 2,719
2.18 Даскалово 20167.3.616 8 1,219
2.19 Даскалово 20167.5.608 8 2,009
2.20 Даскалово 20167.5.609 8 0,561
2.21 Даскалово 20167.4.18 8 0,936
2.22 Даскалово 20167.4.605 8 1,449
2.23 Даскалово       005642 8 0,840
2.24 Даскалово       005639 8 0,975
2.25 Даскалово       004722 8 1,424
2.26 Даскалово       002619 8 1,668
2.27 Даскалово       006604 8 2,491
2.28 Даскалово       006605 8 1,521
2.29 Даскалово       001071 8 2,224
2.30 Даскалово       005630 8 0,436
2.31 Даскалово       007624 8 3,084
2.32 Даскалово       005631 8 0,269
3.1 Габрово 084032 9 2,226
3.2 Габрово 081044 9 2,464
3.3 Габрово 085067 9 3,131
3.4 Габрово 081027 9 7,547
3.5 Габрово 081062 9 2,837
3.6 Габрово 086089 8 3,942
3.7 Габрово 086075 9 1,647
3.8 Габрово 002038 9 1,626
3.9 Габрово 084034 9 1,410
3.10 Габрово 084046 9 4,640
3.11 Габрово 085034 9 4,613
3.12 Габрово 086055 9 1,468
3.13 Габрово 085086 9 2,613
3.14 Габрово 085066 9 2,601
3.15 Габрово 085065 9 1,090
3.16 Габрово 086094 9 1,205
3.17 Габрово 084039 9 1,293
3.18 Габрово 084040 9 6,390
3.19 Габрово 079003 9 2,379
3.20 Габрово 076026 9 1,190
3.21 Габрово 083082 8 3,119
3.22 Габрово 086062 8 4,438
3.23 Габрово 013048 9 5,951
3.24 Габрово 082036 9 5,677
3.25 Габрово 086051 8 4,255
3.26 Габрово 086058 9 1,131
3.27 Габрово 14221.86.71 8 2,986
4.1 Каняк 010941 9 3,829
4.2 Каняк 010806 9 3,758
4.3 Каняк 010314 9 1,409
5.1 Йончево 000434 9 1,583
5.2 Йончево 000355 9 1,061
5.3 Йончево 000344 9 4,217
5.4 Йончево 000417 9 1,847
5.5 Йончево 000422 9 5,122
5.6 Йончево 000411 9 1,604
5.7 Йончево 000460 9 3,869
5.8 Йончево 000420 9 2,942
5.9 Йончево 000118 9 2,597
5.10 Йончево 000345 9 1,084
5.11 Йончево 000365 9 3,965
5.12 Йончево 000347 9 0,416
5.13 Йончево 000348 9 1,406
5.14 Йончево 000466 9 2,490
5.15 Йончево 000479 9 2,026
5.16 Йончево 000477 9 3,270
5.17 Йончево 000476 9 0,574
5.18 Йончево 000275 9 1,173
6.1 Паничково 008517 9 4,282
7.1 Бърза река 000079 6 4,648
7.2 Бърза река 000076 6 3,542
7.3 Бърза река 000077 6 1,572
7.4 Бърза река 000146 6 0,807
7.5 Бърза река 000144 6 1,501
7.6 Бърза река 000097 6 9,428
7.7 Бърза река 000064 6 4,705
7.8 Бърза река 000116 6 1,156
7.9 Бърза река 000117 6 1,596
7.10 Бърза река 000084 6 8,026
8.1 Ново селище 001017 9 0,982
8.2 Ново селище 001018 9 1,658
9.1 Пчеларово 024018 9 1,200
10.1 Лясково 44850.9.72 6 2,904
10.2 Лясково 44850.9.20 9 2,737
10.3 Лясково 44850.22.71 6 1,203
10.4 Лясково 44850.22.70 6 0,930
10.5 Лясково 44850.22.74 6 1,057
10.6 Лясково 44850.22.75 6 0,421
10.7 Лясково 44850.18.46 7 3,838
10.8 Лясково 44850.19.7 6 4,377
10.9 Лясково 44850.4.16 9 1,003
11.1 Божурци 05089.10.37 8 3,640
12.1 Черноочене 000466 6 1,354
12.2 Черноочене 000156 6 6,257
12.3 Черноочене 000566 6 8,055
12.4 Черноочене 000623 8 8,701
12.5 Черноочене 000110 6 3,586
12.6 Черноочене 000561 6 9,583
12.7 Черноочене 000459 6 8,898
12.8 Черноочене 000453 6 6,022
12.9 Черноочене 000445 6 3,020
13.1 Черна нива 006501 9 1,477
13.2 Черна нива 004055 9 2,795
13.3 Черна нива 004026 9 5,249
13.4 Черна нива 004034 4,437
14.1 Водач 11613.10.235 8 1,903
14.2 Водач 11613.10.443 9 2,722
14.3 Водач 11613.10.618 8 3,446
15.1 Пряпорец 010031 8 1,882
15.2 Пряпорец 010033 8 0,973
15.3 Пряпорец 010053 8 2,687
16.1 Среднево 016080 8 7,356
16.2 Среднево 016007 8 2,159
17.1 Женда 010547 9 2,102
17.2 Женда 010454 9 3,966
17.3 Женда 010461 9 3,400
17.4 Женда 010563 9 2,270
17.5 Женда 010580 9 1,959
17.6 Женда 010581 9 1,503
18.1 Войново 000096 9 2,715
19.1 Средска 099095 9 4,702
19.2 Средска 099053 9 2,039
19.3 Средска 088080 9 2,456
19.4 Средска 099198 9 5,659
19.5 Средска 099243 9 3,760
19.6 Средска 099248 9 4,093
19.7 Средска 099275 9 2,932
20.1 Куцово 002011 9 2,574
20.2 Куцово 003063 9 1,685
20.3 Куцово 003028 9 8,262
21.1 Ночево 000316 9 6,536
21.2 Ночево 000251 9 3,650
21.3 Ночево 000360 9 5,544
21.4 Ночево 000366 9 2,002
21.5 Ночево 000395 9 1,637
21.6 Ночево 000463 9 0,884
21.7 Ночево 000464 9 1,325
21.8 Ночево 000370 9 1,444
21.9 Ночево 000368 9 1,463
21.10 Ночево 000727 9 2,406
22.1 Комунига 007657 9 5,000
22.2 Комунига 007658 9 5,913
22.3 Комунига 004717 9 5,000
22.4 Комунига 004737 9 5,135
23.1 Бакалите 002205 9 2,060
23.2 Бакалите 002055 9 7,101
23.3 Бакалите 002022 9 2,031
23.4 Бакалите 002142 9 2,539
23.5 Бакалите 002239 9 3,549
23.6 Бакалите 001172 9 2,357
23.7 Бакалите 002174 9 1,935
23.8 Бакалите 002102 9 3,624
23.9 Бакалите 002353 9 9,892
23.10 Бакалите 002363 9 3,465
23.11 Бакалите 002041 9 2,258
23.12 Бакалите 002042 9 2,407
23.13 Бакалите 002105 9 8,034
23.14 Бакалите 001210 9 1,572
23.15 Бакалите 001209 9 2,410
23.16 Бакалите 001206 9 1,741
23.17 Бакалите 001031 3 0,618
23.18 Бакалите 001010 3 5,124
23.19 Бакалите 001048 3 0,954
24.1 Босилица 002047 9 1,951
24.2 Босилица 002032 9 3,096
24.3 Босилица 002035 9 1,838
25.1 Боровско 000076 9 0,761
25.2 Боровско 000077 9 1,068
25.3 Боровско 000078 9 1,910
25.4 Боровско 000083 9 0,731
25.5 Боровско 000085 9 2,237
25.6 Боровско 000075 9 0,791
25.7 Боровско 000087 9 2,589
25.8 Боровско 000057 9 1,213
25.9 Боровско 000088 9 4,413
25.10 Боровско 000090 9 2,041
25.11 Боровско 000098 9 1,641
25.12 Боровско 000151 9 2,721
25.13 Боровско 000135 9 2,541
25.14 Боровско 000119 9 1,607
25.15 Боровско 000041 9 0,487
25.16 Боровско 000140 9 1,381
25.17 Боровско 000015 9 5,702
15.18 Боровско 000132 9 2,671
25.19 Боровско 000141 9 3,086
25.20 Боровско 000038 9 1,539
25.21 Боровско 000108 9 7,291
25.22 Боровско 000137 9 4,072
25.23 Боровско 000160 9 2,971
25.24 Боровско 000152 9 2,683
25.25 Боровско 000149 9 1,036
25.26 Боровско 000148 9 1,357
25.27 Боровско 000146 9 4,589
26.1 Дядовско 011812 8 4,222
27.1 Свободиново 000100 8 7,295
27.2 Свободиново 000005 8 5,724
28.1 Верско 000056 8 5,500
29.1 Минзухар 032011 9 4,997
29.2 Минзухар 032015 9 5,256
30.1 Железник 011106 8 2,259

 

  1. Възлага на кмета на Община Черноочене да предостави под наем на желаещите за ползване, по реда на подаване на заявленията.

 

Изготвил:

Ст. спец. „ПС”

                             /Йордан Георгиев/

 

Съгласували:

Юрисконсулт:

/Наим Реджеб/

 

                              Директор-дирекция “ОА”:

/Неджатин  Салим/

 

 

 

                                                                              С уважение,

                                                                                                  АЙДЪН ОСМАН

                                                                                         Кмет на Община Черноочене